ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014

Τhe "Know Thyself", the ¨Ε¨ of Delphi and the "Nothing in Excess"

του Μ π ο υ ζ ά ν η Κ. Ι. - by B o u z a n i s Κ. -
The ¨Ε¨ of Delphi, the "Know Thyself" and the "Nothing in Excess"
    Plutarch, biographer and philosopher from Chaeronea in Boeotia (46-127 AD) who served as lord of Delphi, will deal with "of Delphi E" without, however, becoming particularly explicit. The description of the famous inscription at Delphi, according to tradition, came from the wooden pediment at the prehistoric temple of Apollo and, when recording and reading it needed the Palaiogrammiko System of Writing & Reading and, certainly, nothing meant its trisection of.
    Imagine, then, the triangular pediment with the "Know thyself" and the "Nothing in excess" symmetrical, right and left, and the "E" or "H", "the presiding those" at the top. An index of suspicion in, literate visitor without the "E" had in front of him an incomplete palindrome inscription!
ΓΝΘ  ΣΤΝ   *   ΜΔΝ  Γ
with the missing point: "T"! Completed the inscription:
ΓΝΘ  ΣΤΝ  Τ*  ΜΔΝ  Γ
ΓΝώΘι ΣαυΤόΝ Τε ΜηΔέΝ άΓαν
"Know Thyself" and  "Nothing in Excess"

In ... free rendering, if the grammar and the syntactic and the old grammarsmen and any counterfeiters have no objections,

ΓΝώΘι ΣαυΤόΝ όΤι ΜηΔέΝ άΓαν

ΓΝώΘι ΣαυΤόΝ Το ΜηΔέΝ άΓαν
"Know to yourself that the zero is something very excessive!"
   Learn this! Meet this! Tell yourself that even the "nothing" is "too much", is "an exaggeration"!

    If we lift the veil of poetic art and fiction, we will distinguish the Pythona**, the trade, the trade station of Delphi who, when it declined gave its place to the spirit, namely at the Apollonian light, and there founded an ancient university with departments of Philosophy***, of Strategic Studies and Personal & International Affairs****, with a global reach.


** Python = carious, putrid (decadent).
*** From the pediment of the temple and the known Delphic Οrders.
**** The Oracle.
 [VR 2013 από ΜΠΟΥΖΑΝΗ ΚΙ. - BOUZANIS K. -]▲ Home Page ▲

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου