ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014

CLASSICAL BEAUTY from Ancient Egypt

The Beauty is Gods Poem!Classical beauty from Ancient Egypt

[processed by Bouzanis K., Greece]


READ the ANCIENT EGYPTIAN!
Spread it!
Donate it!
Copy and print it!


by Bouzanis K.

ELEMENTS of
The CoMMon oF WRiTiNG-ReaDiNG HeLLeNiC SySTeM oF aNCieNT SPeeCH

A step in the approach of Code of Inscription-Reading
of the godlike Drivers-Teachers of the Human Genous

                                                                                            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου