επιλογή γλώσσας

➤ CHOOSE your Language ↓↓ Sprache WÄHLEN ↓↓ ВЫБЕРИТЕ свой язык ↓↓ ОБЕРІТЬ свою мову ↓↓CHOISISSEZ votre langue ↓↓ ➤ CHOOSE your Language ↓↓ ELIGE tu idioma ↓↓ 选择你的语言 ↓↓ 選擇你的語言 ↓↓ Scegli la tua LINGUA ↓↓ ➤ CHOOSE your Language ↓↓ اختر لغتك ↓↓ Dilinizi seçiniz ↓↓ अपनी भाषा चुनें ↓↓ زبان خود را انتخاب کنید ↓↓ ➤ CHOOSE your Language ↓↓ ZGJIDHni gjuhën tuaj ↓↓ ИЗБЕРЕТЕ вашия език ↓↓ 言語を選んでください ↓↓ בחר את השפה שלך ↓↓..

LANGUAGE SELECTION ↓↓ SPRACHAUSWAHL ↓↓ CHOIX DE LA LANGUE ↓↓ SCELTA LINGUA ↓↓ ВЫБОР ЯЗЫКА

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014

Περί Μακεδονίας, Αλβανίας, Τουρκίας κλπ. η ονομασία. Δοκιμασίες για Γραμματικούς, Ετυμολόγους και... Εραστές της Σοφίας!

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ – by BOUZANIS K. –  
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου – Knower-Teacher of Code of Linguistic Production and Enrichment of Panhuman Speech 


  

Ό,τι υπογραμμισμένο διαβάζεται αντίστροφα –Whatever underlined is read reverse–

‘έΛΛην ~ ‘αΛός Λαός, εκ Δευκαλίωνος. GReeK ~ People of the Sea from the flood of Deucalion.
‘εΛΛάΣ < ‘έΛΛην
gReeCe ~ heLLaS ~ ‘εΛΛάΣ.
ΜαΚεΔοΝία ~ η ΧώΡα Του αΚΣιού. Macedonia ~ State of River Axios.
ΒεΡΓίΝα ~ ΠόΛις αιΓώΝ. Vergina ~ City of Aigai, Macedonia, Hellas.
ΒαΡΔάΡης ~ ο ΠΛαΤύΡοος ποταμός της Μακεδονίας, ο Ακσιός. Vardar ~ The Wide flowing River of Macedonia, the Axios river.
ΣΚόΠια ~ του αΚΣιού ΠηΓές. Skopje ~ The Springs of River Aksios. όΛυΜΠος ~ όΛυΝΠος ~ ΠιεΡίας όΡος. Olympous ~ Pierias mount of Macedonia.
αΜΦίΠοΛις ~ αΝΦίΠοΛις ~ αΘηΝαίων ΠόΛις. Amphipolis ~ City of Athenians.
αΛΒαΝία ~ η άΝω ήΠειΡος, με επίσημη ονομασία ShQiPëRia ~ έΚΣω ήΠειΡος. Albania ~ The New or Upper Epirus or Shqipëria ~  The outside of Epirus State. [corresponding to the Upper or New or North Macedonia for FYROM!]
ΚΥΠΡοΣ ~ η εΠιΜήΚης ΝήΣος της Ανατολικής Μεσογείου. Cyprus ~ The Oblong Island Eastern Mediterranean.
ιΣΠαΝία ~ η εΣΠεΡία. Spain ~ Hesperia.
ιΤαΛία ~ ΝόΤου Γη αλλά και ιΤαΛία ~ το ΛάΤιον.  Italy ~ country of South, iTaLy ~ LaTio.
ΤουΡΚία ~ Γη αΚΡιΤών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, των Διγενών Ακριτών είτε ΤοΥΡΚία ~ οΘωΜαΝών Γη. Turkey ~ Ottoman Land or the Land of Akriton Byzantium.
ιΣΤαΝΠούΛ ~ η ΜηΤΡόΠοΛις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. iSTaNPuL ~ the MeTRoPoLis of Ottoman Empire.
άΓΚυΡα ~ άΝΚυΡα ~ άΛυος ΧώΡα, η πρωτεύουσα πόλις και περιοχή της Τουρκίας. aNKaRa ~ City and country of Alis river (Kızılırmak). eNGüRiJe ~ άΝΚυΡας Γη ~ aNKaRa ülke.
............................................................
Λήμματα από το "Γραμματικό-Δομικό Λεξικό του Πανανθρώπινου Λόγου"*
Entries from "Grammar-Structural Dictionary of Panhuman Speech"*–
...........................................
*Το μονότομο αυτό Λεξικό, σε ... PDF παρακαλώ, πουλιέται στο διαδίκτυο αντί ... 5.500 $ !!! Τί είναι 5,5 χιλιάδες $ για την... μισή ανθρώπινη σοφία? Και η τρέλα μπορεί να πουληθεί, αρκεί να συναντήσει αγοραστές!  Είπε ο Ίστωρ  
*The in single volume this Dictionary, in... PDF please, is sold online instead... $ 5.500 !!! What is 5500 $ for... half of human wisdom? And the madness can be sold, it is sufficient to meet buyers!  Said the Istor and Prophytis [Prophytis = Underminer] –

Περισσότερα από:
Περί ονομάτων της Μακεδονίας – About names of Macedonia

Περί Τουρκικών Ονομάτων – About Turkish Names

Περί Αλβανικών Ονομάτων – About Names of Albania
  
                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου