ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

"Αρχή Σοφίας η των Ονομάτων Επίσκεψις" – Αντισθένης ο Αθηναίος, Κυνικός φιλόσοφος, 445 - 360 π.Χ.–

του Κ. Ι. Μπουζάνη
Ίστορος του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής – από το αρσσαίον* και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου.
..............................................................
*αΡΣΣαίον = το Ελληνικό, το αρσσικό, το πρωτόγονο.
"Εάν θέλεις να μάθεις το τί είναι κάτι,
ρώτα το να σου ειπεί πώς το λένε!"
 Διδάσκει ο... Αντισθένης*! 
--------------------------------------------------
* "Αρχή Σοφίας η των Ονομάτων Επίσκεψις", απευθυνόμενος σε φίλους της Σοφίας, εδίδαξεν ο Αντισθένης. (Αντισθένης ο Αθηναίος, Κυνικός φιλόσοφος, 445 - 360 π.Χ.)

Ο Ελληνισμός είναι η ΑΡΧΗ και το ΤΕΛΟΣ όλου του Κόσμου
και η Ελληνική Γλώσσα είναι η Γλώσσα Αναφοράς του Πανανθρώπινου Λόγου!
[Προσοχή, να μην παρανοήσουμε την έννοια του Ελληνισμού και προσβάλλουμε τους Βαρβάρους* και, πρό πάντων, να μην αδικήσουμε τους… αείπαιδες Έλληνες!
*Βάρβαρος = πάς αλλόφωνος, κατά τον Ηρόδοτο.]


   Σε ΚάΘε ΒήΜα, Σε αΥΤό Μας Το ΚαιΝούΡιο Το ΤαΚΣίΔι, ΜεΛεΤώΝΤας Τις ΦωΝές Του ΚόΣΜου, αΝοίΧΤε έΝαν ΧΡηΣΤιΚό  οΔηΓό* Της ΓΛώΣΣας αΝαΦοΡάς Του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου Και... ΚΡαΤηΘείΤε!  - ΔάΣΚαΛε, Θα Την αΝΤέΚΣουΜε Την ΧΛεYη; ΡώΤηΣε ο ΠοιηΤής.
 - ΣιωΠή, αΠάΝΤηΣε Σο ΔιΔάΣΚαΛος! όΤαΝ Μας ΠΡοΛοΓίΖει ο Θείος ο ΠΛάΤωΝας Που, Διά Του ΣΤόΜαΤος Του ΚΡαΤύΛου, ειΣηΓείΤαι "Το ΚοιΝόν Του ΚώΔιΚα ΓΛωΣΣοΠΛαΣΤίας Και εΜΠΛουΤιΣΜού Του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου", Ποιός Δεν Θα ΣΤαΘεί Με εΝΔιαΦέΡον Να Μας αΚΡοαΣΤεί; 
 ΣιωΠή, ΛοιΠόν. Δεν Θα ειΠούΜε ΤίΠοΤα ΚαιΝούΡιο! Το, ΚαΤά Τον ΠυΘαΓόΡα, ΤΡιΣυΠόΣΤαΤον Του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου, ΧωΡίς τα ΜυΣΤήΡια Και Την ΜύηΣη, εΡΧόΜαΣΤε Να αΠοΚαΛύΨουΜε Και Να ΔιΔάΞουΜε!
 ιεΡόΣυΛοι, ΞεΔιαΛύΝαΜε Τα αΡΧαία ΜυΣΤήΡια, ΚΛέΨαΜε Το ΜυΣΤιΚό Και, Φώς εΚ Του ΦωΤός, ΠύΡ άΣΒεΣΤο, Θα Το ΔωΡήΣουΜε ΣΤον άΝΘΡωΠον Και Την αΝΘΡωΠόΤηΤα.
 ΔώΡο Θεών Ση ΓΝώΣη. αΜάΡΤηΜα Να ΚΡύΠΤεΤαι Ση ΓΝώΣη Και άΜα ΠωΛείΤε, ΔΥό ΦοΡές Το αΜάΡΤηΜα Της ΚαΘοΣιώΣεως.

Και γνωρίζουμε την Μοίρα των Ιερόσυλων! –
........................................................................
 * ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΞΙΚΟ, ένα μονότομο αρχαιοελληνικό λεξικό. Αποφύγετε νεωτέρων εκδόσεων λεξικά που, συστηματικά, έχουν ενσωματώσει γλωσσικές αναφορές σε γνωστά παραθεωρήματα, όπου σερβίρουν ετυμολογικά... κρεουργήματα εποχής και θα σας αποπροσανατολίσουν! 

  Προτεινόμενο το… αρχαίο "ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ" του Ιωάννου Σταματάκου, Εκδόσεις «Ο ΦΟΙΝΙΞ» Ε.Π.Ε. (Κυκλοφορεί σε... Παλαιοπωλεία!)
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ σε PDF (συστήνεται!)
το ΛΕΞΙΚΟΝ
ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
του ΙΩΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ
https://drive.google.com/file/d/0BybinYAsW7IyX0JMZUFTTDZnNGc/view?usp=sharing

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ:
Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου.
http://greekglossiccode.blogspot.gr/p/code-of-production-linguistic.html

– Μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,

ο καλλιεργών το έδαφος γιά την φύτευση, ο Υπονομευτής)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου