ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Παρασκευή 9 Μαΐου 2014

Το ΠαΓΚόΣΜιο ΣύΣΤηΜα εΠιΓΡαΦής - αΝαΓΝώΣεως Του αΡΧαίου ΚόΣΜου


του Κ. Ι. Μ Π Ο Υ Ζ Α Ν Η - by Bouzanis K. -

Το ΚοιΝό, ΠαΓΚόΣΜιο ΣύΣΤηΜα εΠιΓΡαΦής - αΝαΓΝώΣεως Του αΡΧαίου ΚόΣΜου
[Η ειΚοΝοΓΡάΜΜαΤη & ΠαΛαιοΓΡαΜΜιΚή ΓΡαΦή]
The Common, Global System of Inscription - Reading of Ancient World
[Pictographic & Ancient Linear Scripture]
[The eiCoNoGRaMMaΤ i & PaLeoGRaMMiKi  SCRiPTuRe]

"Το Κοινό, Εικονογράμματο και Παλαιογραμμικό Αλφάβητο του Αρχαίου Κόσμου"
“The Common, Pictographic & Ancient Linear Alphabet of Ancient World”
Σήμερα, Άνοιξη 2019:
ToDay, Spring 2019


5 χρόνια πριν, όταν ξεκίνησε η δημοσίευση αυτής, της ακόμη συνεχιζόμενης εργασίας μας! Παρατηρήστε την εξέλιξη και τις αναθεωρήσεις! (Ιανουάριος 2014!)
5 years ago, when the publication of our still ongoing work began! Observe evolution and revisions! (January 2014!)
Κατεβάστε ή τυπώστε -  Λήψη ή εκτύπωση
Μιά δίγλωσση, πρωτότυπη εργασία -   Ένα δίγλωσσο, πρωτότυπο έργο
ΘΑ  ολοκληρωθή  Σύντομα ΑΠΟ: 
--------------------------------------------------------------------------------

by Bouzanis K.ΣΤΟΙΧΕΙΑ από
Το ΚοιΝόν Του ΓΡαΠΤού ΛόΓου Του ΑΡΧαίου ΚόΣΜου
ΤοΚοιΝόνεΛΛηΝιΚόΣύΣΤηΜαεΠιΓΡαΦής-αΝαΓΝώΣεωςΤουαΡΧαίουΛόΓου

Ένα βήμα στην προσέγγιση του Κώδικα Επιγραφής-Αναγνώσεως
των Θεϊκών, Οδηγών-Διδασκάλων του Ανθρώπινου ΓένουςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου