ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015

Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ των Απολωλότων Προβάτων και των Ασώτων

«Νέα Δημοκρατία: 40 χρόνια για την Ελλάδα»


Σάββατο 4 Οκτωβρίου, 

ανοιχτή εκδήλωση για την επέτειο ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας


Η Παραβολή των Ασώτων της Νέας Δημοκρατίας
Η Ν. Δημοκρατία είχε πολλούς υιούς. Και είπεν είς εξ αυτών τη μητρί: "Μάνα εγώ δεν σε αντέχω άλλο! Την κοπανάω και φεύγω!" Την έβρισε, την προπηλάκισε, την διέσυρε γιά τον βίον της τον ανέντιμον και έστησε απέναντί της το Τσαρδάκι του, διεκδικώντας από αυτήν τα... Πρωτεία!  
Δαπανήσαντος δε αυτού πάντα εγένετο... λιμός και αυτός ήρξατο υστερείσθαι. Και επεθύμει γεμίσαι την κοιλίαν αυτού από των κερατίων ων ήσθιον οί χοίροι, και ουδείς εδίδου αυτώ. Και αναστάς ήλθε προς την Μητέρα αυτού. έτι δε αυτού μακράν απέχοντος είδεν αυτόν η μήτηρ αυτού και εσπλαγχνίσθη, και δραμούσα επέπεσεν επί τον τράχηλον αυτού και κατεφίλησεν αυτόν. Είπε δε αυτή ο υιός: "ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιον σου, και ουκέτι ειμί άξιος κληθήναι υιός σου". Είπε δε η μήτηρ προς τους δούλους αυτής: "εξενέγκατε την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν, και δότε δακτύλιον εις την χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας και ενέγκαντες τον μόσχον τον σιτευτόν θύσατε, και φαγόντες ευφρανθώμεν, ότι ούτος ο υιός μου νεκρός ην και ανέζησε, και απολωλώς ην και ευρέθη". Και ήρξαντο ευφραίνεσθαι. 
Ητο δε οι λοιποί υιοί αυτής εν αγρώ· και ως ερχόμενοι ήγγισαν τη οικία, ήκουσαν συμφωνίας και χορών και προσκαλεσάμενοι ένα των παίδων επυνθάνονταν τι είη ταύτα. ο δε είπεν αυτοίς ότι ο αδελφός σας ήκει και έθυσεν η μήτηρ σας τον μόσχον τον σιτευτόν, ότι υγιαίνοντα αυτόν απέλαβεν. Ωργίσθησαν δε και ουκ ήθελαν εισελθείν.
Η ουν μήτηρ αυτών εξελθούσα παρεκάλει αυτούς. οι δε αποκριθέντες είπαν τη μητρί: "Ιδού τοσαύτα έτη δουλεύουμεν σοι και ουδέποτε εντολήν σου παρήλθον, και ημίν ουδέποτε έδωκας εριφον, ίνα μετά των φίλων μας ευφρανθώμεν. Ότε δε ο υιός σου ούτος, ο καταφαγών σου τον βίον μετά πορνών, ήλθεν, έθυσας αυτώ τον μόσχον τον σιτευτόν". η δε είπεν αυτοίς: "τέκνα, σείς πάντοτε μετ' εμού εστέ, και πάντα τα εμά εσάς εστίν· ευφρανθήναι δε και χαρήναι εδει, ότι ο αδελφός σας ούτος νεκρός ην και ανέζησε, και απολωλώς ην και ευρέθη".
     

Να μας ζήσει!! Και με τις Υγείες μας!
Η Ν.Δ. είναι... Θεσμός! Είναι το... Πολίτευμα της χώρας!
Είναι το... Άγιο Πνεύμα του Νέου Ελληνισμού!
- είπεν ο ΙΣΤΩΡ -

ΞΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (Αναμνήσεις!)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου