ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017

The Code of Linguistic Production and Enrichment of Panhuman Speech

by BOUZANIS K. 
Knower-Teacher of  Code of Linguistic Production and Enrichment of  Panhuman Speech

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣΜπουζάνης Κωνσταντίνος Ι.
- INTRODUCER: Bouzanis Konstantinos -


  Ο Κώδικας της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου
-The Code of Linguistic Production and Enrichment of Panhuman Speech-
DOWNLOAD the PUBLICATION of this CODE in PDF from  
    

      ELEMENTS FROM PUBLICATION:


 ©    Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής, από το αΡΣΣαίον, και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου
- CoDe of Production & Linguistic Enrichment, from Ancient, of Panhuman Speech. -


 Εκ των Πυθαγορείων η διδασκαλία.
- Τί το ΣοΦόΝ;
- Ο αΡιΘΜός! Το ΜέΤΡον, δηλαδή!
- Τί δεύτερον εις ΣοΦίαΝ;
- Το τοις πράγμασιν τα ονόματα ΘέΜεΝον
(δηλαδή, εκείνο που δίδει την ονομασία σε κάθε πράγμα).
Η ονοματοθεσία, λοιπόν, των πραγμάτων, κατά τους Πυθαγορείους, είναι υπόθεση Σοφών Διδασκάλων και όχι μία κοινή λαϊκή υπόθεση!

   Η προς συζήτηση υποψία του Πλάτωνα, κατατεθειμένη ως Θεώρημα του Κρατύλου, δεν έτυχε της θερμής υποδοχής του Σωκράτη, το βάσιμό της δεν αποσαφηνίστηκε ούτε, ιστορικά, στην συνέχεια, συνάντησε ποτέ το γόνιμο ενδιαφέρον των επαϊόντων. 
   Με διατυπωμένο το Θεώρημα του Κρατύλου, δεν χρειάστηκε καμία κοπιώδης έρευνα για να αναλύσουμε το ΔοΜιΚόΝ, να ανακαλύψουμε και να κατανοήσουμε το Kοινόν της εΤυΜοΛοΓίας των μορίων του ανθρώπινου λόγου, του ελληνικού, κατά την πλατωνική διάκριση, ομού και του βαρβαρικού. Ελληνομαθείς όντες, με μητρική την Γλώσσα Αναφοράς του Πανανθρώπινου Λόγου, έχουμε, μοναδικά εμείς, ασφαλή την είσοδο στο εν λόγω θέμα και την διαδρομή σεσημασμένη μέσω των Τροπών των Φθόγγων, των Ελληνικών Διαλέκτων, των Συνθέτων Γραμματοσημάτων, της Συνθέσεως των Λέξεων, των Αφανών Αρχικών Γραμματοσημάτων-Πνευμάτων καθώς και της Εμπειρίας των Γλωσσικών Δανεισμών. Συλλέξαμε, λοιπόν, τα κύρια στοιχεία του Κοινού, Παγκόσμιου, διαχρονικού Κώδικα-Μηχανισμού της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου και ερχόμαστε να τον αναδείξουμε και να τον διδάξουμε.

[Of Pythagoreans teaching.
- What is the first in wisdom?
- The Number! The measure namely!
- What the second in wisdom?
- He who gives names to things!
The naming, therefore, of things, according to the Pythagoreans, is a affair of Wise Masters and is not a common folk affair!

      The discussion of the Platonic Suspicion, filed as Theorem of Cratylus, did not get the warm reception of Socrates, the own truth is not been clarified, nor historically, ever, fruitful, met the interest of experts.
      There was not, for us, a laborious research to analyzed the structural, to root out and be understood the common etymology of the molecules of human speech, of Greek namely, when Platonic distinction, and of barbarian. Speaking of Greek, we, with native language the Reference Language of human speech, we have -uniquely- safe the entry and the route labeled, through the conversions of sounds, through the Greek dialects, and the lost initials letters and the experience of compilers. Collected, then, the main elements of the Common, World, timeless Code - Mechanism of Production from Ancient, and enrichment of Human Speech and we be coming teach them. Unfortunately, however, it is unintelligible to one who does not speak Greek. For them, we will limit ourselves only until the numbering.
Scattered elements of this Code, of them is composed: (What it is underlined read inversely. Words dichotomous with dot (.), on reading, exchange their departments.)
▪ In the known conversions of the phonemes of the Greek Language.
▪ In the unseen initially letters, actively structurally residues, breaths, spirits of letters, whose the Hellenistic period imposed the labeling.
▪ In Language Loans between dialects of Greek or between Greek and others languages idioms.
▪ In the words with agglomerated the article.
▪ In the composition of simple or in dissolution of the of complex letters.
▪ In the alloys of words.
▪ In the conversions, during synthesis, of the phonemes of the Greek Language.
▪ The doubles, sometimes, behave as a single letter.
▪ In the multiple meanings of a word, as them does not come by using and are identifiable and readable.
▪ In variety of writing-reading of a concept, regardless of dialect.
Here, any modern, national language idle stops and… think about it and enjoy the misery of a specialist, about language issues, who does not know the Language of Reference of the Universal Word, the Greek! The Ancient Greek Gate shouts with the cancerous inscription.]

Φωνάζει η ΑρχαιοΕλληνική Πύλη με την καρκινική επιγραφή:
"ουΔείΣ αΛλόΦωΝος ειΣίΤω"

     Εάν, λοιπόν, μιλάτε τα Ελληνικά, ευλογημένοι εσείς και συνεχίστε. 
   Εδώ, οποιοδήποτε σύγχρονο, εθνικό γλωσσικό ιδίωμα σταματάει και… αναλογιστείτε ή απολαύστε την δυστυχία του να δηλώνεις ειδικός στα γλωσσικά και να μην κατέχεις την Γλώσσα Αναφοράς του Πανανθρώπινου Λόγου! Συνεχίζουμε, λοιπόν, μόνοι μας…
  Ό,τι υπογραμμισμένο διαβάζεται αντίστροφα . ...............................

Διάσπαρτα τα στοιχεία του εν λόγω Κώδικα, τα οποία τον συγκροτούν, και προς αυτά θα εστιάσουμε μέσα από:
▪ Τις γνωστές τροπές των φθόγγων, .............................
▪ Τα «χαμένα» αρχικά γραμματοσήματα, δομικά ενεργά υπολείμματα, πνοές, πνεύματα, των οποίων οι Ελληνιστικοί Χρόνοι επέβαλλαν την σήμανση, χωρίς διάκριση, με την «δασεία» και οι λατινογενείς, μυστηριωδώς, τις υιοθέτησαν. Λέξεις ολίγες, που δοκιμάζονται στην δημιουργία σύνθετων και όλες όσες αρχίζουν από τα συγγενικά: ‘Ρ, ‘Ν, ‘Λ ! όπου    ένα χαμένο Σ έτοιμο να μεταλλαχθεί ως Σ - Μ, ΣΣ - Χ, Γ, Κ ή ΣΣ - Ζ, Θ.. .........................       
▪ Τα γλωσσικά δάνεια μεταξύ διαλέκτων της Ελληνικής είτε… αλλόφωνων γλωσσικών ιδιωμάτων, εκ του Κοινού της Ελληνικής. . ................................    
▪ Τις λέξεις με συμπεπηγμένο το άρθρο, ....................................    
▪ Την διάλυση των σύνθετων γραμματοσημάτων ή την σύνθεση.  ...............................
▪ Τα κράματα λέξεων . .......................................
▪ Τις τροπές κατά την σύνθεση: ......................................
▪ Τα διπλά, ενίοτε, συμπεριφέρονται ως ενιαίο γράμμα: ..........................
▪ Τις πολλαπλές έννοιες μιάς λέξης, την στιγμή που δεν προέρχονται, διαχρονικά ή γεωγραφικά, από χρήση και είναι αναγνωρίσιμες και αναγνώσιμες. ..........................................
▪ Την ποικιλία γραφής-αναγνώσεως μιάς έννοιας, ασχέτως διαλέκτου. ................................

     Τα ανωτέρω επελέγησαν από το, ήδη έτοιμο, ΦΘοΓΓιΚό-ΦωΝηΤιΚό, ΓΡαΜΜαΤιΚό-ΔοΜιΚό ΛεΞιΚό του ΚοιΝού της εΛΛηΝιΚής και ένα των ΓΛωΣΣιΚών ιΔιωΜάΤων της εΛΛηΝιΚής, των 150.000 λημμάτων! [The above was chosen from the already prepared, phonetary, Grammatical-Structural Dictionary of the Greek and from one of the Linguistic Idioms of Greek, about 150,000 entries!]
                                                                                                                            
  Πρέπει, κάθε κομμάτι, μόριον προς μόριον του Πανανθρώπινου Λόγου να  δοκιμαστεί και να κατανοηθεί. Πρέπει να διερευνήσουμε και να κατανοήσουμε τον ρόλο των Γραμματικών-εισηγητών και του ΚΤιΣίΜατος των δομικών στοιχείων του Αρχαίου Λόγου και των σύγχρονων ιδιωμάτων του. .....................................
[Every piece, molecule to a molecule of the Universal Word must be tested and understood. We need to explore and understand the role of Grammarians-Advisers and the Building of the structural elements of the Ancient and contemporary Logos. For example, ............................
     Πρέπει να ανακαλύψουμε τους, κατόπιν παραγγελίας, δράστες-μεταποιητές, λεξικογράφους κατασκευαστές εθνικών γλωσσικών ιδιωμάτων για λογαριασμό ηγεμονικών αρχών είτε αρχιδίων καθώς και τους εισηγητές νέων όρων και εννοιών για την κάλυψη των νέων, κάθε φορά, γλωσσικών αναγκών. [We need, istoricaly, to discover the perpetrators-processors and the lexicographers producing national linguistic idioms on behalf of hegemonic authorities, and the rapporteurs of new terms and concepts, to meet new, emerging linguistic needs.]
Διδάσκουν, σήμερα, ότι κάθε λαός εξεγέννησε και εξέλιξε, εμπλουτιζόμενον συνεχώς, τον δικό του προφορικό εθνικό λόγο! Η μετανάστευση αγραμμάτων και αστοιχείωτων καλλιέργησε και δημιούργησε τις γλωσσικές συγγένειες, λένε! Οι κατακτητές-μετανάστες, παρόντων των αυτοχθόνων, των γηγενών, ξαναβάφτισαν τόπους, περιοχές και πόλεις, έτσι… ανετυμολόγητα! ......................................... [They teach, today, that every nation has given birth to and evolved, constantly enriching its own spoken national speech! The immigration of illiterate cultivate and created the linguistic affinities, they say! The Immigrants or conquerors, with the presence of indigenous, rename places, areas and cities, so ... without etymology! For example, ....................................


VRights ……………………   
   © Επιτρέπεται, ελεύθερα, από οιονδήποτε, η εν όλω αναδημοσίευση και η διακίνηση, εντύπως ή ηλεκτρονικά, του παρόντος, χωρίς αυτό να εγείρει, υπέρ αυτού, απαιτήσεις και πνευματικά δικαιώματα. Πάσα αναδημοσίευση στοιχείων του παρόντος ή παραγώγων του, χωρίς την ρητή μνεία του πλήρους τίτλου και του εισηγητή του, καθώς και κάθε σχετική αναφορά, όταν η εκλαΐκευση δεν το επιβάλλει, χωρίς την χρήση των κλασσικών ελληνικών γραμματοσημάτων και τον απόλυτο σεβασμό στην νέα ορολογία απαγορεύεται 

    © Permitted, freely, by anyone, the in whole republication and the distribution of this essay, on paper or electronically, but without claims and copyrights for his self. Prohibited any partly republication of essay without the express mention of full title and of its rapporteur name and author, and any reference, when this is not a popularization, without the use classical Greek letters and the absolute reverence to the new terminology.
Αθήνα - Athens  23 / 09 / 2017

                                   Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου