ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017

Ο Ελληνικός Κόσμος και ο Κατακλυσμός του Δευκαλίωνος – The Hellenic World and Deucalion’s Flood

του Κ. Ι. Μπουζάνη – by Bouzanis K.  
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου – Knower-Teacher of  Code of Linguistic Production and Enrichment of  Panhuman Speech 

Δοκιμασίες για Γραμματικούς, Ετυμολόγους και... Εραστές της Σοφίας!
 Etymologically Tests for... Lovers of Wisdom! 

Εφ' όσον έχετε εξοικειωθεί, κατεβάστε και ρίξετε μια ματιά στον Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου [Do not go ahead before you take a look at the Code of Language Production and Enrichment of the Pan-Human Speech]  
GReeCe heLLaS = cεΛΛάΣ  εΛΛάΣ
εΛΛάς - cεΛΛάς - η ΧώΡα της αΛός
ΓΡαιΚός = ο ΓηΓεΝής  
[GReeCe = heLLaS = Country of the Sea
GReeK < indigenous]
(εκ του έΛΛην = αΛός Λαός, της μυθολογίας του Κατακλυσμού του Δευκαλίωνος! [from heLLen = sea's people, of myth about Deucalion's Flood]

  Μυθική η γέννηση του ‘Λαού της αΛός, του έΛΛηνα λαού του Μεσογειακού και Περιμεσογειακού προϊστορικού  Κόσμου, μετά την τήξη των παγετώνων της υΠέΡ ηΜών εΥΡώΠης, την επελθούσα συμφόρηση και την επαναδιαμόρφωση των ακτών της Μεσογείου. [Mythical is the birth of the People of the Sea, of the Hellenic people at Mediterranean and at around the Mediterranean.  People of the Sea is the Prehistoric World after the melting of the glaciers of the Europe, the congestion and the reconfiguration of the Mediterranean coasts.] 


Οι ΤιΤάΝες είναι οι ΤέΚΤοΝες της Γης!
[The Titans are the Earth's builders (masons)!]
   Ο ιαΠεΤός και ο ΚΡόΝος, ΘεοΣ-ΔοΜών έκαστος,   είναι οι δύο ισχυρότεροι ΤιΤάΝες-ΤέΚΤοΝες της Υδρογείου, κατά την Ελληνική Μυθολογία.
   Ο ιαΠεΤός* είναι ο ΠαΓεΤών, των ΠάΓων το ύΔωρ, και αργότερα, μετά το λιώσιμο των παγετώνων, είναι ο αίΓυΠΤος, ο πατήρ των ΠοΤαΜίων ροών και Δίδυμος αδελφός του ΔαΝαού! (ΔαΝαός = το ύΔωΡ)
   Ο ΚΡόΝος είναι η ΓήιΝη ιΛύς ή ο ωΚεαΝός ιΛύος που εκάλυπτε την σφαίρα της Γης και από αυτόν γεννήθηκε-αναδύθηκε ο Δεύς ή ΔέΦς, το έΔαΦος!
  [Japetus and Saturn, Gods-builders, are the two most powerful Titans-architects of the Hydrogee, according to Greek Mythology.
  Japetus is the Glacier and later, after the melting of the glaciers, is the Egyptian, the father of the Rivers and the twin brother of Danaos! (DaNaos = Water)
  Saturn is the Earth's mud or the Ocean of mud that covered the globe and from it was born the Zeus, the Ground!]
………………………….
κατά την Εβραϊκή μυθολογίαο ιαΠεΤός-ιάΦεΘ, το ύΔωρ των ΠάΓωνείναι γιός του Νώε ή cΝώεγιός των υΓΡών δηλαδή[In Hebrew mythology, Japetus - Jaffeh, the waTer of ice, is ‘Noah's son, son of liquids, that is!]

Ο Έλλην Λαός από Δευκαλίωνος και Πύρρας
[The Hellen people from Deucalion and Pyrrha]
   Γενάρχης μιας Νέας Γενιάς Ανθρώπων, μετά τον τελευταίο κατακλυσμό, είναι ο ΔεΦΚαΛίων, το ύΔωρ των ΠάΓωΝ και η ΠύΡΡα, η αΠοΡΡοή τους. Είναι ο ΔεΦΚαΛίωΝ, τα εΔάΦη της Γής των Νέων ΧωΡών και η ΠύΡΡα, η όΜηΡος-όαΡ του. [Patriarch of a New People's Generation, after the last flood, is Deucalion, the water of ice and Pyrra, their run-off. Is Deucalion, the lands of the New Countries and Pyrra, his wife.]


   Με την τήξη των παγετώνων της Ευρώπης, Των ΠάΓων τα υΓΡά ή το ύΔωρ των ΠάΓωΝ διά της αΠοΡΡοής, μαζί με την εξ αυτής αύξηση των περιόδων και της εντάσεως των βροχοπτώσεων, μέσα σε λίγες εκατοντάδες χρόνια, κατέκλυσαν και συμπλήρωσαν τα νερά της λεκάνης της Μεσογείου Λίμνης, επαναδιαμόρφωσαν τις ακτές και τα όριά της, μετακίνησαν πληθυσμούς και κατασκέπασαν Πόλεις ανθρώπων και τους Πολιτισμούς τους.
   ΕΔΩ, η μυθολογούσα Ιστορία θα λάβει ανά χείρας την ιστορούσα Μυθολογία και οι θρυλικοί, οι ανεπανάληπτοι, οι αξιοζήλευτοι, οι ΔιοΓεΝείς-ΓηΓεΝείς Έλληνες θα ορίσουν, όχι την αρχή αλλά τον τελευταίο σταθμό του Λαού της αΛός πριν από την κλασσική αρχαιότητα.
  Ο ‘έΛΛην, λοιπόν, είναι ο Λαός της αΛός, ο γενάρχης των Ελλήνων! [With the melting of the glaciers of Europe, the water of ice, by the drainage, along with the increase of the periods and the intensity of the rainfall, in a few hundreds years, flooded and filled the waters of the Mediterranean basin, reformed its shores and boundaries, moved populations and covered cities of people and their cultures.
  Here, Mythological History will take on its hands the Historic Mythology and the legendary, the unforgettable, the enviable, the Zeus son, the native Greek will define, not the beginning but the last station of the Sea's Peoples before classical antiquity.
 The Hellen, then, is the People of the Sea, the Patriarch of the Greeks!]
              
  Στις εκ νέου, τώρα, διαμορφωμένες ακτές, τις ποτάμιες ροές και τις πηγές ρέοντος ύδατος, από τις αναγκαίες μετακινήσεις-ανακατατάξεις, ανάμεσα σε τρείς Ηπείρους*, εξεγεννήθη-αναπτύχθηκε ένας Λαός, ο λαός της ‘αΛός, με κοινά φυλετικά χαρακτηριστικά, κοινή κοινωνίας γραπτή γλώσσα, κοινά ήθη και κοινή πεποίθηση την, εκ των Θεών της Δημιουργίας του Κόσμου, καταγωγή τους.
  ‘Λαός της αΛός, λοιπόν, ο έΛΛην, κατά τους Έλληνες, και οι θαλάσσιοι δρόμοι, δρόμοι της ελευθερίας, του εμπορίου, της ανταλλαγής, της κοινωνίας και του πολιτισμού! Λαός της αΛός ο έΛΛην ο οποίος θα οξύνει τον στύλον επιγραφής, την πρωτόγονη γραφίδα, και ιστορώντας την Σοφία της Δημιουργίας θα κινήσει τα νήματα της ανθρώπινης ιστορίας. [In the newly formed coasts, river flows and the sources of flowing water, from the necessary movements-rearrangements, between the three continents*, there was a people, with common tribal features, common language, common written language,
common morals and common belief that have their origin from the Gods of Creation of the World.
  The People of the Sea, then, is the Hellen, according to the Greeks, and the waterways, was the streets of freedom, trade, exchange, society and culture! The People of the Sea was the Greek, who will sharpen the primitive stylus, he will paint the Wisdom of Creation and will begin the threads of human history.]

  Ένας λαός που κοινωνεί, εμπορεύεται, στήνει (υπ)αίΘΡια ωΔεία, ΘέαΤΡα, μορφώνει και εκπολιτίζεται, με μία κοινή Γραπτή Γλώσσα και μία κοινή ΤεΛειώΣεως, ΘύΡαΣΣεν αΓωΓή, ο Ελληνικός αυτός λαός αποτελεί, ιστορικά, την σπονδυλική στήλη του Αρχαίου Κόσμου.
   Με την πάροδο του χρόνου, η ανάπτυξη και η ισχυροποίηση των τοπικών αρχόντων, κατά τις γεωγραφικές διαμερίσεις αυτού του απέραντου κόσμου, θα καλλιεργήσουν την αντιπαλότητα, θα εισάγουν νέα έθιμα, θα οπλίσουν τον Θεό Πόλεμο και θα σφραγίσουν την Ξενικότητα-εΣΣνικότητα(θ), με την  επιβολή τοπικών, προφορικών και γραπτών γλωσσών** (εθνικών ιδιωμάτων εκ της Μητέρας Γλώσσας).
    Ο Αρχαίος Ελληνικός Κόσμος, συνέχεια ενός άλλου αρχαιότερου κόσμου, θα ακμάσει, θα μεταλαμπαδεύσει τα γράμματα και τις τέχνες, την γνώση και τις επιστήμες, θα διδάξει την γραπτή της γλώσσα, θα εμπλουτίσει τον προφορικό λόγο όλων των λαών της υφηλίου γης, θα καλλιεργήσει και θα εξανθρωπίσει τον άνθρωπο (άΝΘΡωΠος=το όΝ Το ΝοήΜον) και θα συνεχίσει τον γνωστό του κύκλο.
 [A people who communicates, markets, establishes outdoor conservatories - theaters, educates and culturates, with a common Language, with a common Written Language and a common religion, this Greek people, is historically, the backbone of the Ancient World!
  Over time, the development and empowerment of local authorities, in the geographical divisions of this vast world, will cultivate the rivalry, introduce new customs, give arms to war's God and will seal the Xenicity (strangeness, nationality) with the imposition of local, oral and written languages** (national idioms from Mother Language).
   The Ancient Greek World, a continuation of another ancient world, will flourish, will pass on letters and arts, knowledge and sciences, will teach its written language, will enrich the verbal speech of all peoples of the world, will cultivate and humanize the man (MaN = το ΝοήΜoν όν – the intelligent being) and will continue its well-known cycle.]   
………..............................………
Οι εβραίοι, με τον Κατακλυσμό των υΓΡών - CΝώε - ‘Νώε θα μυθολογήσουν… ανακαλύπτοντας την ήπειρο της ηούΣ, την γη της ‘έω - Cέω - αΣίας - Σήμ, την ήπειρο της Γής των άΜμων - ΧάΜ, την Αφρική και την ήπειρο της Ευρώπης, την γη των ΠάΓων - ιάΦεθ. [The Jews with the myth of Noah's Flood - cNoah - Liquid - will discover the continents of the earth. The continent of EoS - ASia - Sem, the continent of sands's earth - of Africa Ham and the continent of Europe, the land of the ice - των ΠάΓων - JaPheth.]

** Το Λατινικό γλωσσικό ιδίωμαπαρά την ισχύ της Ρωμαϊκής ΠανΤοΚΡαΤοΡίας  (αΦΤοΚΡαΤοΡίας), κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνουςποτέ δεν υπερέβη την αυθεντικήφυσική Ελληνική Γλώσσα ούτε ποτέ απαλλάχτηκε από την κηδεμονία της![The Latin linguistic idiom, in spite of the power of the Roman Empire, during the Roman times, never exceeded the authentic, natural Greek language, nor was it ever exempt from its guardianship!]

 Αναφορές-Αναλύσεις σε Λεξικά Λήμματα από το 
"Γραμματικό-Δομικό Λεξικό του Κοινού της Ελληνικής"
– Reports and Analyzes on Dictionary Entries from "Grammar-Structural Dictionary of Panhuman Speech" –
του Μπουζάνη Κ. – by Bouzanis K.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ την ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ του ΚΩΔΙΚΑ σε PDF από 
DOWNLOAD the PUBLICATION of CODE in PDF from  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ Αναφορές και Αναλύσεις Λεξικών Λημμάτων
   READ Reports and Analyzes on Dictionary Entries

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου