ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Σάββατο 28 Αυγούστου 2021

Ο Υπολογισμός του όγκου της σκάφης ενός μύλου (Αρχ. Αίγυπτος, Πάπυρος της Μόσχας) – Calculation of the volume of the vessel of a mill (Ancient Egypt, Moscow Papyrus)

  του Κ. Ι. Μπουζάνη  by Bouzanis K.

Ίστορος-Διδασκάλου της Εικονογράμματης & Παλαιογραμμικής Γραφής –Knower-Teacher of Pictographic & Ancient Linear Writing (Palaeogrammiki Scripture)–


Πάπυρος της Μόσχας, πρόβλημα 14ον. Μoscow Papyrus, problem 14th

 Ενώ ο Ωραπόλλων ο Νηλώος, γραμματικός, διδάσκαλος, υπομνηματιστής και ιερέας της αιγυπτιακής θρησκείας που έζησε στην Αλεξάνδρεια τον 5ον αιώνα, δεν κατάφερε να μας διαφωτίσει, ο 20ος αιώνας, ασμένως, ανέμενε μία... απερίγραπτα παιδαριώδη παραδοχή κάποιου Σαμπολλιόν γιά να λάμψει και να ανοίξει τον δρόμο και σε άλλους... αποκρυπτογράφους ώστε να κλείσουν τέτοιες, τόσο σοβαρές παγκόσμιες υποθέσεις.
 While, Horapollo from Nile, the Alexandrian, grammarian, teacher, memoirist and priest of the Egyptian religion who lived in Alexandria in the 5th century failed to enlighten us, the 20th century, with much joy, expected a… childish assumption, of some one Jean-Francois Champollion, to shine and to pave the way to other apocryptographers to close such serious cases.


Για την ανάγνωση χρησιμοποιήσαμε Στοιχεία-Γράμματα από:

"Το Κοινό Εικονογράμματο και Παλαιογραμμικό Αλφάβητο του Αρχαίου Κόσμου"

For reading was used Elements - Letters from:

The Common, Pictographic & Ancient Linear Alphabet of Ancient World”Παρακολουθήσετε μία σειρά ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ από το ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ μας:

http://bouzanis.blogspot.gr/p/blog-page_7.ht

 

Attend a series COURSES of READING from our READING BOOK:

http://bouzanis.blogspot.gr/p/the-common-global-system-of-i.html
– Διότι μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις...
– είπε ο Προφύτης! –

Because, some affairs of Humanity is purely Greek affairs...

 – said the Prophytis! –

 

ΑΚ 378

                                  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου