ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018

Μονογράμματα του Έλληνα Θεού, Μ. Αλεξάνδρου του Φιλίππου! – Monograms of the Greek God, of Alexander the Great of Philip! –

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ - by BOUZANIS K. -

 Γεμάτος ο Αρχαίος Κόσμος από επιγραφές με το Εικονογράμματο & Παλαιογραμμικό Σύστημα Επιγραφής-Αναγνώσεως!
The Ancient World is full of inscriptions with the Pictographic & Old Linear system! 


Και ΕΔΩ, σε αυτά τα Νομίσματα, χτυπάει η καρδιά της Πρωτογένειας του ανεπανάληπτου Ελληνισμού!
(Προσοχή! Να μην παρανοήσουμε την έννοια του Ελληνισμού και αδικήσουμε τους αείπαιδες Έλληνες...)
And HERE, at this Coins, is beating heart Protogeneias of Hellenism

(Caution! We must not misunderstand the meaning of the Hellenism.)

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ και εσείς Μονογράμματα του Μ. Αλεξάνδρου! READ Monograms of Alexander the Great!

Αλεξάνδρου Του Βασιλέως ΑΤΒ
-of King Alexander-
Αλέξανδρος Του Φιλίππου ΑΤΦ
-Alexander oF PHilip-
(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ) του ΦιΛίΠπου ΦΛΠ
-(Alexander) oF PHiLiP-

 Η ανάγνωση έγινε με τα Στοιχεία-Γράμματα από:

 For reading was used Elements-Letters from:
Κατεβάστε - Μελετήστε - Διαδώστε το
Download - Peruse - Spread this:


βασίζεται στο "Κοινό Εικονογράμματο και Παλαιογραμμικό Αλφάβητο του Αρχαίου Κόσμου", ενοποιεί τον πανανθρώπινο γραπτό λόγο και λύνει τα μυστήρια των Ιερογλυφικών, των Κινέζικων, των Γραμμικών γραφών, του Δίσκου της Φαιστού, των γραφών των... Εξωγήινων κλπ.  
από: http://bouzanis.blogspot.gr/p/blog-page_7.html

" The CoMMon oF WRiTiNG-ReaDiNG SySTeM oF aNCieNT SPeeCH "
is based on the Pictographic & Old Linear system "Common Pictographic & Old Linear Alphabet of the Ancient World", unifies the panhuman written language and solves mysteries about the Hieroglyphics, the Chinese, the Linear writings, the Phaistos Disk, the Aliens’ writings etc 
from: http://bouzanis.blogspot.gr/p/the-common-global-system-of-i.html

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ: 
Αναφορές και Αναλύσεις Λεξικών Λημμάτων του "Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου"!

FOLLOW the 
   Reports and Analyzes on Dictionary Entries of Code of Language Production and Enrichment of the Pan-Human Speech


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - OBSERVATIONS:
   Ο εγχάρακτος, γλυπτός είτε γραπτός διάκοσμος σε οικιακά και χρηστικά σκεύη, εργαλεία, δοχεία, κοσμήματα, νομίσματα, αναθήματα, κτήρια, τάφους κλπ., οπουδήποτε,  δεν αποτελεί, αποκλειστικά, εμπνευσμένες καλλιτεχνικές απεικονίσεις ή σύμβολα, όπως από πρώτη άποψη φαντάζει στους ανυποψίαστους ή στους... αγράμματους κάθε εποχής, αλλά, πολύ συχνά, σχετικά κείμενα-επιγραφές.
   Εν αρχήι ήν ο Λόγος! Ο Έλλογος άνθρωπος, φωνήν έχων, δεν γράφει… Εικονογραφών! Εμείς, εδώ, δεν θα μιλήσουμε για μια ανύπαρκτη Εικονογραφική Γραφή με τα Ιδεογράμματά της αλλά θα διδάξουμε την Εικονογράμματη και, στην εξέλιξή της, την Παλαιογραμμική Γραφή!

   αΛέΚΣαΝΔΡος = ο ΚύΡιοΣ της αΝαΤοΛής, ο Άρχων της Ανατολής του Μακεδονικού Κράτους, της Αμφιπόλεως τ.έ.. Το όνομα, εδώ, αποτελεί τον βασιλικό του τίτλο, τίτλο-όνομα που έφεραν πρίν από αυτόν άλλοι δύο Μακεδόνες Βασιλείς και χίλια χρόνια πρίν από αυτούς ο ΚΛοΠεύς > ΠάΡις, ο βασιλόπαις της Ομηρικής Τροίας! Τριάντα έτη, μετά, ο Αλέξανδρος ο Γ΄ θα γίνει ο Κύριος της Ανατολής της Υφηλίου Γης, μεταλαμπαδεύοντας τον Ελληνισμό έως τις χώρες του Ανατέλλοντος Ηλίου!
ΦίΛιΠΠοΣ < ΠεΛλαίων ΠοιΜήν! (Όχι των Ίππων Φίλος αλλά των Πελλαίων ηγεμών!)
ΜαΚεΔοΝία < ΧώΡα Του αΚΣιού
[ό,τι υπογραμμισμένο αναγιγνώσκεται προς τα αριστερά]
  
The engraved, carved or written decoration on utensils, tools, containers, jewelry, coins, votives, buildings, tombs, etc., anywhere, not constitute, exclusively, inspired artistic representations or symbols, such as at first sight seems on unsuspecting or illiterates... every era, but, very often, texts-inscriptions.
Many containers from where of the universe and whatever era of classical antiquity, from prehistoric or from the modern era, not bear... symbols potters nor are decorated with artistic elements, as taught by "experts" but… are speaking!
   In the beginning was the word! The reasonable person have voice, therefore, not writes... illustrators!
  We, here, will teach the Pictographic, and its sequel, the Old Linear Scripture.

   aLeKSaNDRos = the Lord of the East, Lord of the East of the Macedonian State, of Amphipolis, viz. Name, here, is the royal title, title-name brought before him other two Macedonians Kings and thousand year before them, the thief Paris, the prince of Homeric Troy!
Thirty years old, Alexander the 3rd will become the Lord of the East of the World, and he will pass Hellenism to the countries of the Rising Sun!
    Philip < Pella’s King! (No Horses’s Friend but των ΠεΛλαίων Ποιμήν!)
    Macedonia < Aksios river's  Land!
  
– Διότι, μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος
είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος για την φύτευση, ο Υπονομευτής)
 [Because, some affairs of Humanity
is purely Greek affairs,
 – said the Prophytis! –
 (Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.)]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου