.

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2014

Ο ΔΙΣΚΟΣ της ΦΑΙΣΤΟΥ [η ανάγνωση]

     Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΗ 

                              & ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΜΜΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Ένα βήμα στην προσέγγιση του Κώδικα Επιγραφής-Αναγνώσεως
των Θεϊκών Οδηγών-Διδασκάλων του Ανθρώπινου Γένους,
που ενοποιεί τον πανανθρώπινο γραπτό λόγο και λύνει τα μυστήρια των Ιερογλυφικών, των Κινέζικων, των Γραμμικών γραφών, του Δίσκου της Φαιστού, των Σφηνοειδών γραφών και των γραφών των... Εξωγήινων
και ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ μία Σειρά σχετικών ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

από: http://bouzanis.blogspot.gr/p/blog-page_7.html 

Take a look here:
«The Common, Global System of Inscription - Reading of Ancient World»
A step in the approach of Code of Inscription-Reading
of the godlike Drivers-Teachers of the Human Genous


http://bouzanis.blogspot.gr/p/the-common-global-system-of-i.html

Do you know Greek?
Discover the Common, Global, Eikonogrammato & Palaeogrammiko System of Writing-Reading of prohistoric speech!

Ο ΔΙΣΚΟΣ της ΦΑΙΣΤΟΥ
Μία «Έκθεση Πεπραγμένων» ενός διαχειριστή του
Εμπορικού Κέντρου της αρχαίας Φαιστού.         


   "Απλά της αληθείας τα έπη" και γιά την διαλεύκανση των μυστηρίων του Αρχαίου Λόγου χρειάζονται λίγα και απλά λόγια. Ειδικά γιά τον Δίσκου της Φαιστού αρκούν δύο σελίδες, δυό λόγια εισαγωγικά και εξήντα μία ολιγογράμματες σειρές!

    Σε ένα Εμπορικό Κέντρο, σίγουρα, συνετάσσονταν διαφόρων ειδών χρήσιμα έγγραφα. Ο Δίσκος της Φαιστού αποκαλύπτει μία πρωτότυπη ιδέα ευκολίας και καλαισθησίας ενός εντύπου κειμένου, που εξελίχθηκε σε ένα φιλόδοξο εγχείρημα με τα έργα μικροτεχνίας, τις σφραγίδες - στοιχεία, τα σαράντα πέντε (45), κατά την ποικιλία τους, γραμματοσήματα.

   Για λόγους οικονομίας, η οποία δεν φαίνεται να ήταν ζητούμενη, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο ελάχιστα απαιτούμενος αριθμός γραμματοσημάτων - εφτά (7), ας ειπούμε, γιά να καλύψουν τις ανάγκες του Εμπορίου - να αποφευχθεί η ποικιλία καθώς και τα σύνθετα, δηλαδή να εφαρμοστεί μία πλήρης, ενός προς ένα, αντιστοιχία των κύριων φθόγγων και των σημείων επιγραφής & αναγνώσεως, και το εγχείρημα να καλύψει, την ακριβή επιγραφή - ανάγνωση του αρχαίου φωνητικού λόγου.

   Η απειρία του στοιχειοθέτη, που προδίδουν τα σβησίματα, οι διορθώσεις και τα εμβαλώματα, μας βάζουν σε σκέψεις. Ο στοιχειοθέτης είναι εγγράμματος ή μη; Είναι ο ίδιος ο συντάκτης του κειμένου και γράφει από στήθους ή καθ' υπαγόρευσιν ή αντιγράφει από άλλο κείμενο, το οποίο είναι γραμμένο με το ίδιο ή, σε περίπτωση μεταγραφής, με άλλο ιδίωμα επιγραφής, πχ. το Παλαιογραμμικό; Το συγκεκριμένο έγγραφο είναι πρόχειρο, είναι δοκιμαστικό ή είναι και παρέμεινε μία ... απόπειρα; Το ότι, μετά τις διορθώσεις, τα σβησίματα και τις παρεμβολές, δεν αντιγράφτηκε, δεν αντικασταστάθηκε και κατά συνέπειαν, δεν καταστράφηκε, μας βεβαιώνει ότι ήταν ένα επίσημο, τυπικό έγγραφο για το ... υποθηκοφυλακείο και όχι ένα μεσαιωνικό παραμύθι - μυστήριο για αφελείς και ηλίθιους. 
An "Actions Report" of a manager of the ancient
Phaistos Commercial Center
                                                                                                                      


    "Simple the speech truth" and for the unraveling of the Ancient speaking mysteries needs a few simple words. Especially for the Phaistos Disk need two pages, two words quotes and sixty-one oligogrammates rows!
     In a mall, sure, they wrote various types of useful documents. The Phaistos Disc reveals a novel idea of convenience and elegance of printed text, which evolved into an ambitious project to forty five (45) miniatures, seals - elements, with their variety, letters.
    For reasons of economy, which does not seem to has be asked, could used the minimum number of stamps - seven (7), let we say - avoid the variety the complex letters, ie to has be implement a complete, one-to-one correspondence of main sounds and of signs of inscription & reading, and attempt to cover the exact inscription & reading of ancient speech.
   The inexperience of the typesetter, who betray the erasures, the corrections and the patches, putting us in thoughts. The compositor is literate or not? Is he the author of the text and writes "from breast" or dictation or he replicates from another text, which is written with the same or in the case of transcription, with another idiom of inscription eg the Palaiogrammiko? This document is a draft, it is a test or and remained one... attempt? That mean, after the corrections, erasures and interference, has not copied and consequently, was not destroyed and it assures us that he was a formal document for... Registry of Mortgages and not a medieval fairy tale - mystery for gullible and for every stupid.


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:


  ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ [ένα Πρώιον Ελληνικό Αλφάβητο]
http://bouzanis.blogspot.gr/2014/01/blog-post_31.html

 Το ΚοιΝό, ΠαΓΚόΣΜιο ΣύΣΤηΜα εΠιΓΡαΦής - αΝαΓΝώΣεως Του αΡΧαίου ΚόΣΜου
http://bouzanis.blogspot.gr/p/blog-page_7.html

......

Περισσότερα από:
http://bouzanis.blogspot.gr/p/blog-page_7.html

Κάνε λήψη σε μορφή PDF:
https://skydrive.live.com/view.aspx?cid=E39B50D7D9EA3235&resid=E39B50D7D9EA3235% 21122 & app = WordPdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου