ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021

Ο Ερμής, ο Ασκληπιός, οι Θεές των Όφεων και τα Σημεία τους – Hermes, Asklepius, Goddesses of Snakes and their Emblems

 του Κ. Ι. Μπουζάνη  by Bouzanis K.

Ίστορος-Διδασκάλου της Εικονογράμματης & Παλαιογραμμικής Γραφής – Knower-Teacher of Pictographic & Ancient Linear Writing (Palaeogrammiki Scripture) –

  Η Εικονογράμματη Γραφή εμπνέει και δημιουργεί ανεπανάληπτα τεχνήματα! The eiconographic Script inspires and creates an unique art!Διαβάζουμε:

Ο ‘Ερμής ο Τρισμέγιστος έζησε περί το 9000 π.Χ. (κατά τον Μανέθωνα). Είναι διδάσκαλος της ανθρωπότητος, ίΣΤωρ ιάΣεων, ΜύΣΤης, ΜυΣΤαΓωΓός και Φιλόσοφος και ΜίΝως ιΣόΒιος-ΒαΣιΛεΥς, ο Θεός των ΜηΔέων, των σκέψεων, των σχεδίων, των επινοήσεων και των τεχνασμάτων!

Ο ‘Ερμής ο Τρισμέγιστος ο σεληνιακός θεός των Αιγυπτίων Θώθ, ΘώΔ, ο πατήρ της Αστρολογίας και της Αλχημείας, της Αριθμητικής, της Γεωμετρίας και της Αστρονομίας, της Ιατρικής, του Χορού και της Μουσικής και της Γλυπτικής, του Αλφαβήτου και της Γραφής, όπως και κάθε τέχνης, κάθε επιστήμης και κάθε ανακαλύψεως, ο Φιλόσοφος, ο Ιατρός και Βασιλεύς.

Ο Ἑρμής ο Τρισμέγιστος (Mercurius ter Maximus) είναι ο συγγραφέας μιας σειράς ιερών κειμένων που αποτελούν τη βάση του Ερμητισμού. Ο Ερμής Τρισμέγιστος σχετίζεται με τον Έλληνα θεό Ερμή και τον Αιγύπτιο θεό Θωθ.

We read:

Hermes the "thrice-greatest Hermes" lived around 9000 BC. (according to Manetho). He is the teacher of humanity, the Historian, the Mystic-Priest and the Philosopher and King, the God of of thoughts, plans, inventions and tricks!

Hermes Trismegistus, the "thrice-greatest Hermes", the lunar god of the egyptians Thoth, the father of Astrology and Alchemy, Arithmetic, Geometry and Astronomy, Medicine, Dance and Music and Sculpture, Alphabet and Writing, as well as every art, every science and of every discovery, the Philosopher, the Physician and the King!

Hermes Trismegistus, the "thrice-greatest Hermes", (LatinMercurius ter Maximus) is the purported author of the Hermetic Corpus, a series of sacred texts that are the basis of Hermeticism. Hermes Trismegistus, the "thrice-greatest Hermes" may be associated with the Greek god Hermes and the Egyptian god Thoth.

Διαβάζουμε:

εΡΜής ~ ΚεΡΜήΣ ~ ο ΚήΡΥΣΣ [ξ].

ΚηΡύΚειοΝ ~ ΚήΡυΚος ΚάΛον ή ΚηΡΥΚειοΝ ~ ΚεΡΜού ΚάΛον ~ εΡΜού ΚάΛον, ΚάΛον ~ το ΚσύΛον. ‘εΡΜής ~ ΚεΡΜής ~ ο ΚΛοΠεύς. εΡΜής ~ ο άΡΠαξ. Ο ΒουΚΛόΠος Ερμής, παίς ών έκλεψε τα βόδια του Απόλλωνα! MeRCury ~ cεΡΜής ~ ο ‘εΡΜής των Λατίνων. ΜέΡΚουΡης ~ ο αΡωΓός των ΡυΜών, αι εΡΜαί οδοδείκτες. (ενώ MeRCuRy ~ οΠός αΡΓύΡου, ο υδαρής άργυρος ~ ο υΔΡάΡΓυΡος).

εΡΜής ~ ΓεΡΜής ~ ο άΓΓεΛοΣ, αγγελιοφόρος των Θεών. άΓΓεΛος ~ ο (αν)αΓΓεΛέων τι. άΓΓεΛοΣ ~ ο ΚοΜιών ΛόΓους.  εΡΜής ~ ΓεΡΜής ~ ο ΛόΓιοΣ, εύγλωττος, ευφραδής.

‘εΡΜής ~ ΓεΡΜής ~ ο ΛόΓοΣ. ‘εΡΜής ~ ΓεΡΜής ~ ο ΣΣεοΛόΓος [θ]. 

‘εΡΜής ~ ΓεΡΜής ~ ο αΓΡεΜών ή ο αΓΡεΥς (ψυχών), αΓΡεύς (ψυχών) ~ ο ΧάΡος, ο ψυχοπομπός. αΓΡεΜών ~ ο ΣυΛΛέΓων.

  ‘εΡΜής ~ ΧεΡΜής ~ ο ΧάΡοΣ, ο ψυχοπομπός. εΡΜής ~ ο ΧάΡοΣ. εΡΜήΣ ~ ΝέΚυων ΠοιΜήν.

εΡΜής ~ ΣεΡΜής ~ ο ΜίΝωΣ. εΡΜής ~ ΣεΡΜής ~ ο ΠώΛηΣ. εΡΜής ~ ο ΣΣεΡάΠων [θ], ίΣΤωρ ιάΣεων με το Κηρύκειον.

εΡΜήΣ ~ ο έΜΠοΡος ή εΜΠοΛαίος. εΡΜής ~ ΜίΝως,  ΜίΝως ~ ο έΠαΡΧος. εΡΜής ~ ο ΠώΛης. εΡΜής ~ ο αιΠόΛος, ο ΜηΛοΝόΜος, ο μηλοβότης. Ο Ερμής εΡιούΝιος ~ ο αΡηΓώΝ ή ο αΡήΓωΝ.

SiΗΤu ~ ΜιΚΚός Θεός, ο πλανήτης Ερμής, στα... ακκαδικά. ΝαΜΠοΥ ~ εΡΜής ΠοιΜήν. Ο Θώθ ή ΘεΥς* ~ τα ΜήΔεα των αρχαίων Αιγυπτίων, Ερμής και ο ΤαΤ-ΚέΦαΛος ~ ο Θεός Της ΓΡαΦής. Ο Θορ < Θεύθ, ΘεΥΘ ~ ο Θεός την ΜηΔέων, για αρχαίους Γερμανικούς λαούς αλλά και για Γιαπωνέζους. (τα μήδεα = οι Σκέψεις, τα Σχέδια, οι επινοήσεις, τα τεχνάσματα.), ο ‘Ερμής ο Τρισμέγιστος των αρχαίων Ελλήνων, ο ‘εΡΜής ~ ΒεΡΜής ~ ο αΒΡάΜ των Εβραίων, ο ΒούΔας ή ο ΤοΤ της ανατολής!

 

Διαβάζουμε:

Ο αΣΚΛηΠιός ~ το άΚος ΣΣεΡαΠειών [θ], τέκνον του Απόλλωνος. (άΚος, -εως = θεραπεία, ανακούφισις, ίασις, γιατρικό). Μητέρα του, ή κατ’ άλλους σύζυγός του, η ΚοΡωΝίς ~ της υΓιειΝής έΡΓα. Σύζυγός του και η ηΠιόΝη ~ η ΣΣεΡαΠεία. αΣΚΛηΠιός ~ ο ιΣΧυΡοΠοιός, αΣΚΛηΠιός ~ ο ‘υΓειιΝοΠοιός,  αΣΚΛηΠιός ~ των ΣΠίΛων άΚος.

Τέκνα του Ασκληπιού:

η ίαΣις ~ η ιαΣώ. ίαΣις ~ το άΚοΣ. της ΘεΡαΠείας άΚος ~ το ΦάΡΜαΚον.

των ΠόΝων άΚος ~ η ΠαΝάΚεια. Του άΛΓους άΚος ~ το αΛΓΚόν, αναλγητικό της ΧΡΩΠΕΙ, παλιότερα. (Παυ)ΣίΠοΝοΝ ~ η αΣΠιΡίΝη της BAYER, σήμερα.

η ευΧυΜία ~ η ΥΓεία. ευΧυΜία ~ η αΚεΣώ.

το άΚος ΚάΛλους ~ η αίΓΛη. η ευΚΡαΣία ~ της αίΓΛηΣ άΚος.  η ευΚΡαΣία ~ της αίΓΛης ΜαΓεία.

ο Θεός ΠΛηΓώΝ ~ ΠοΔαΛείΡιος. ο ΠοΔαΛείΡιος ~ ΠοΔώΝ υΓιειΝή. ο ΠοΔαΛείΡιος ~ ΠοΔών άΛΓους αΡωΓή.

ο ΤεΛεΣΦόΡος ~ Της αΝοΣίας ΦοΡεύς. ο ΤεΛεΣΦόΡος ~ ο ιαΤΡός ΣΦυΡών. ο ΤεΛεΣΦόΡος ~ ο ιαΤΡόΣ ΠόΝων.

των ΠόΝων άΚος ~ ο ΜαΧάωΝ. ο οΠός ΧυΛών ~ ΜαΧάωΝ. ο οΠός υΓΡών ~ ΜαΧάωΝ, ο εΠιΚουΡών νόσοις ~ ο ΜαΧάωΝ, ιΣΧίων εύΝοια ~ ο ΜαΧάωΝ,

ΠαίΔων Τε Νέων υΓιειΝή ~ ΜεΔιΤΡίΝη. οΣΤών ιαΤΡιΚόΝ ~ η ΜεΔιΤΡίΝη.    

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ   RELEVANT NOTES

  ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ θα ρίχνουμε, παράλληλα, και μια ματιά στο Γραμματικό-Δομικό Λεξικό του Πανανθρώπινου Λόγου. Προσοχή, όμως, στην υψηλή Ποιητική των ΠανΕλλήνων! 
  Αναλογιστείτε ή... απολαύστε την δυστυχία όσων δηλώνουν ειδικοί στα Γλωσσικά, την Αρχαιογνωσία ή την Αρχαιολογία και δεν κατέχουν την Γλώσσα Αναφοράς του Πανανθρώπινου Λόγου, την Ελληνική!
  Solving the riddle of the writing we'll be taking a look on Grammar-Structural Dictionary of Panhuman Speech. Beware the high poetry of the PanGreeks! 
  Think about it and... enjoy the misery of a specialist, about Language issues and Archaeology, who does not know the Language of Reference of the Universal Word, the Greek!

…………………………………………………..

  Στις ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, παραπάνω, έγινε η  Γραμματική-Δομική Ανάλυση των μορίων του λόγου με βάση τα στοιχεία του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου!

 «ΚΛΕΙΔΕΣ - ΚΩΔΙΚΕΣ Παραγωγής & Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου»

https://greekglossiccode.blogspot.com/p/blog-page.html

More from:

«CODES - KEYS to the Production & Enrichment of PanHuman Speech»

https://greekglossiccode.blogspot.com/p/blog-page.html


➤ Εμείς, εδώ, θα διδάξουμε την Κοινή Εικονογράμματη & Παλαιογραμμική Γραφή. We come, here, to teach Eikonogrammati & Old Linear Writing (Palaeogrammiki Scripture)


 Παρακολουθήσετε μία σειρά ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ από το ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ μας: 
Attend a series COURSES of READING from our READING BOOK: 

Για την ανάγνωση χρησιμοποιήσαμε Στοιχεία-Γράμματα από:  
"Το Κοινό Εικονογράμματο και Παλαιογραμμικό Αλφάβητο του Αρχαίου Κόσμου"

For reading use Elements-Letters from:
 “The Common, Pictographic & Ancient Linear Alphabet of Ancient World”


Συνδεθείτε - Μελετήστε - Διαδώστε το!
[Download it – Study it – Spread it]– Διότι, μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος 
είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος για την φύτευση, ο Υπονομευτής)

[Because, some affairs of Humanity is purely Greek affairs,
 – said the Prophytis! –
 Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to write the... history!
(Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.)]

ΑΑ 381
                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου