ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021

Στοιχεία από Κατάσταση Εισπράξεως Τελών (Έσω Συρία, 2600 πΧ.) – Data from fee collection list (Sumeria, 2600 BC)

 του Κ. Ι. Μπουζάνη  by Bouzanis K.

Ίστορος-Διδασκάλου της Εικονογράμματης & Παλαιογραμμικής Γραφής –Knower-Teacher of Pictographic & Ancient Linear Writing (Palaeogrammiki Scripture)–

ΔΙΑΒΑΣΤΕ μαζί μας!

    Πρωτίστως, αναγκαίο είναι και απαραίτητο να παρακολουθήσετε μία σειρά ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ από το ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ μας

    "Το ΚοιΝό ΠαΓΚόΣΜιο ΣύΣΤηΜα εΠιΓΡαΦής-αΝαΓΝώΣεως Του αΡΧαίου ΛόΓου"

READ with us!

Above all, it is indispensable and necessary to attend a series COURSES of READING from our READING BOOK:

" The CoMMon oF WRiTiNG-ReaDiNG SySTeM oF aNCieNT SPeeCH ",
 Έχοντας σύμμαχό μας, το δοκιμασμένο πλέον, το "Κοινό Παγκόσμιο Σύστημα Επιγραφής-Αναγνώσεως του Αρχαίου Κόσμου" συνεχίζουμε την ανάγνωση πανάρχαιων κειμένων, από όπου της υφηλίου γης. Μία πολυετής έρευνά μας, σε εξέλιξη, ψάχνει για τους μαθητές της και τους διδασκάλους της που θα την συνεχίσουν, θα την προάξουν και θα την μεταλαμπαδεύσουν, αφήνοντας πίσω τους τα "ΝΑΙ μεν τα μεν και τα άλλα... άλαλα!" του J.-F. Champollion των Ιερογλυφικών, των M. Ventris και J. Chadwick της Ελληνικής Παλαιογραμμικής και των G. Grotefend και HRawlinson της Σφηνοειδούς Γραφής.
    

Για την ανάγνωση χρησιμοποιήσαμε Στοιχεία-Γράμματα από

"Το Κοινό Εικονογράμματο και Παλαιογραμμικό Αλφάβητο του Αρχαίου Κόσμου"

For reading was used Elements-Letters from:

“The Common, Pictographic & Ancient Linear Alphabet of Ancient World”Παρακολουθήσετε μία σειρά ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ από το ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ μας:

http://bouzanis.blogspot.gr/p/blog-page_7.ht

 

Attend a series COURSES of READING from our READING BOOK:

http://bouzanis.blogspot.gr/p/the-common-global-system-of-i.htmlΕμείς, εδώ, θα διδάξουμε την Κοινή Εικονογράμματη και, στην εξέλιξή της, την Παλαιογραμμική Γραφή με τα ιστορικά τους ιδιώματα. We, here, will teach the Pictographic & Ancient Linear Scripture with their historical idioms.


– Διότι μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος για την φύτευση, ο Υπονομευτής)

Because, some affairs of Humanity is purely Greek affairs,

 – said the Prophytis! –

 Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to write the... history!

(Prophytis = He who cultivates the soil for the planting,  the underminer.)

 

ΑΚ 373

                                  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου