ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Σάββατο 17 Μαρτίου 2018

Ο Όλυμπος, η Ολυμπία και τα Ολυμποχώρια του Λακωνικού Πάρνωνα – The Olympus, the Olympia and the Olympoxoria of Lakonia –

του Κ. Ι. Μπουζάνη – by Bouzanis K.  
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου  – Knower-Teacher of  Code of Linguistic Production and Enrichment of  Panhuman Speech 


Δοκιμασίες για Γραμματικούς, Ετυμολόγους και... Εραστές της Σοφίας!
Etymologically Tests for... Lovers of Wisdom!

Μην συνεχίζετε πριν κατεβάσετε και ρίξετε μια ματιά στον Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου[Do not go ahead before you take a look at the Code of Language Production and Enrichment of the Pan-Human Speech.]


➤ Εν αρχή ήν ο Έλλην Λόγος! 
[At begining, was the Greek Word!]

Λήμματα από το Γραμματικό-Δομικό Λεξικό της Ελληνικής
[Entries from Grammar-Structural DiCTioNaRy of Greek Language]

  O 'Ολυμπος, η κατοικία των Θεών του Ελληνικού πανθέου [Mount Olympus, the home of  the Greek Gods]  
όΛυΜΠος = όΛυΝΠος = ΠιεΡίας* όΡη [Pieria’s mountain, Macedonia]
    όΛυΜΠος = όΡος της εΥΒοιας (εΥΒοια = η... εΜΒάς!!)
  όΛυΜΠος = το υΠΣηΛόν της οροσειράς Τρόοδος της Κύπρου. (ΚΥΠΡοΣ = η εΠιΜήΚης ΝήΣος)
   οΛύΜΠιος = ο οΡεΣίΒιος. 
 ......................................................
αλλά ΜαΚεΔώΝ = και ο ΠιεΡώΤης, ο κάτοικος της ΠιεΡίας. [Macedon = the Pierian, who live in Pieria]

Ολυμπία η γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων [Olympia the birthplace of the Olympic Games]
οΛυΜΠία = ηΛείαΣ ΠηΓαί. [Olympia = Springs of  Elis, Greece]
οΛΥΜΠία = ΛειΜών ή ΛιΜήν ή όΡΜος ΠίΣης*.
οΛυΜΠία > ο οΛύΜΠιος Ζεύς ( εδώ, Ζεύς = Δεύς = ΔέΦς = το έΔαΦος που εξεγεννήθη ή ανεδύθη από την ΓήιΝη ιΛύν = τον ΚΡόΝον!)
...........................................
Πίσα η Πόλις της Ηλείας που είχε τον έλεγχο της Ολυμπίας και των Ολυμπιακών Αγώνων έως το 580 πΧ. Της Πίσας αποικία ήταν και η Piza της Ιταλίας.
    Ρούς της ΠίΣης = ο αΛΦειόΣ ποταμός, όπως ευΡώΤαΣ = o Ρούς του άΣΤεως της Σπάρτης! (όΡΜος = το καταφύγιον, το οχυρόν πόλεως, ο δε λόφος της Ολυμπίας, το ΚΡόΝιον = το προϊστορικό οΧυΡόΝ της Πίσας.) 

 Τα Ολυμποχώρια της Λακωνικής γης του Πάρνωνα (19ος αιώνας) [Olympochoria on Laconic Mountain of Parnon!]
     οΛυΜΠοΧώΡια = οΡεΣίΒιων ΧώΡες ή ΧωΡιά. Τα χωριά του Πάρνωνα το Γεράκι*, ο ΚοΣΜάς = ο ΚήΠοΣ του Διονύσου κατά τον Παυσανία τον Περιηγητή (σώζεται ακόμη η τοποθεσία των αμπελώνων ΚουΜάΣια και το ΒαΣιΛέιΣι (αι έΣω ΠΡαΣιαί), το ΠαΛαιοΧώΡι = της ΓΛυΠίας η  ΧώΡα , ο Άγιος Βασίλειος και ο Πλάτανος ή Πλατανάκι.
......................................................
* αι ΓεΡόΝΘΡαι = η ΧώΡα των αΓΡιΤών ή αι ΓεΡόΝΘΡαι = ο αΓΡός ή η ΧώΡα των ειΛώΤωΝ των αρχαίων Λακεδαιμονίων. Ο κάμπος των ελαιώνων των Γερονθρών, σήμερα, ονομάζεται ΝΤεΛεΚού = η Γη των ειΛώΤωΝ! (την τοποθεσία επιβεβαιώνει η Χάρτα του Ρήγα Φεραίου: "εδώ εκατοίκουν οι ήλωτες")!
 Προσοχή στην υψηλή Ποιητική των Ελλήνων!Αναλογιστείτε ή... απολαύστε την δυστυχία όσων δηλώνουν ειδικοί στα γλωσσικά και δεν κατέχουν την Γλώσσα Αναφοράς του Πανανθρώπινου Λόγου, την Ελληνική! [Beware the high poetry of the Greeks! Think about it and... enjoy the misery of a specialist, about language issues, who does not know the Language of Reference of the Universal Word, the Greek!]

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ: 
Αναφορές και Αναλύσεις Λεξικών Λημμάτων του "Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου"!

FOLLOW the 
   Reports and Analyzes on Dictionary Entries of Code of Language Production and Enrichment of the Pan-Human Speech
– Μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
– Some affairs of Humanity is purely Greek affairs,
 – said the Prophytis! 
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος γιά την φύτευση, ο Υπονομευτής)
 [Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to write the... history!
Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.]
                                 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου