ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018

Το Τρισυπόστατον του Ελληνικού Λόγου (των Πυθαγορείων) –The Threefold of Panhuman Speech (by Pythagoreans)–

του Κ. Ι. Μπουζάνη – by Bouzanis K.  
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου  – Knower-Teacher of  Code of Linguistic Production and Enrichment of  Panhuman Speech 


Δοκιμασίες για Γραμματικούς, Ετυμολόγους και... Εραστές της Σοφίας!
Etymologically Tests for... Lovers of Wisdom!

Μην συνεχίζετε πριν κατεβάσετε και ρίξετε μια ματιά στον Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου[Do not go ahead before you take a look at the Code of Language Production and Enrichment of the Pan-Human Speech.]

άΣΠαΛος = άΠουΣ της αΛός
                    = ΠΣάΡι = το ΨάΡι 

Εν αρχή ήν ο Έλλην Λόγος! [First, was the Greek Word!]


  Οι Πυθαγόριοιμία κλειστή Κοινότητα-Σχολήφιλοσοφίαςπολιτικήςθρησκευτικής αγωγήςεπιστημών και έρευνας εδίδασκαν το "ΤριΣυπόστατον του Λόγου"δηλαδή ότι σε κάθε μόριον του λόγου ενσωματώνονται[Pythagoreans, a closed Community-School of philosophy, politics, religious education, of science and research, taught the "The Threefold of Panhuman Speech", that is, in each word of speech are incorporated:]
·     το οΜιΛόν = ΛόΓων έΠεα.
        [the SPeecH = ήΧος έΠους.]
· το ΣηΜαίΝοΝ ~ η διά των ΣηΜείων ειΚών των εΝΝοιών ή η διά των ΣηΜείων ο ήΧος των εΝΝοιών, ο φορέας της σημασίας μιάς έννοιας και το ΣηΜαιΝόΜεΝοΝ  ~ η ΣηΜαιΝόΜεΝη έΝΝοια, η ίδια η σημασία μιάς έννοιας. [Something signifier a concept and the same concept that is signaled.]
· το ΚΡυΠΤόν = η εΤυΜοΛοΓία ~ το ΔοΜιΚόΝ ή της ΔοΜής των εΝΝοιών άΚος.

[the CRyPTo = eTyMoLoGy.]  

....................................................
* Ιδρύθηκε από το Πυθαγόρα τον Σάμιο τον 6ο αιώνα πΧ. στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. [It was founded by Pythagoras of Samos in the 6th century BC. in Croton of Lower Italy.]


Και επί τη ευκαιρία,  [And, by the way,]
    να ευχαριστήσουμε τους Γραμματικούς-Λεξικογράφους της Γης των ΠυΡηΝαίων (FRaNCe) και της ΒοΡειοΤέΡας Γής (BRiTaiN) της υΠέΡ ηΜών, των Ελλήνων, χώρας, της εΒΡώΠης δηλαδή, για τα… άπταιστα Ελληνικά τους και θα τους συγχωρήσουμε την απρέπεια να ερίζουν για τα ΒοΡειόΤεΡον της επικράτειας, της μιας, και μιας επαρχίας της άλλης! [we must to thank the Grammarians-Lexicographers of the Pyrenees (FRaNCe) and of the more Northern country of Europe (BRiTaiN) for their... fluent Greek language and we will forgive them the indecency to disagree for the name "more Northern" of a country and of a province!]

    να ψέξουμε την απρέπεια της Γαλλικής… Τέχνης και την παθητική συνέργεια των αποίκων της ΥόΡΚης (αΜεΡιΚής), όχι για την αντιγραφή αλλά για την πλαστοπροσωπία του Φωτοδότη Ήλιου, του Απόλλωνα, που κοσμεί το Liberty Island[we must to scold the indecency of the french... art and the passive synergy of the York's colonists, not for the copying but for the impersonation of Sun, of God Apollo, which adorns Liberty Island!]

   να ευχαριστήσουμε τους ΆγγλοΑμερικάνους αλλά και τους Γάλλους για τα "δασέα πνεύματα" και, γι’ αυτά τα ίδια, να ψέξουμε τους… αξιολύπητους αείπαιδες, τους ΝεοΕλληνες! [we must to thank the Anglo-Americans and the French for the "dashy pneyma" and, for the same reason, to scold the miserables and sads, the New Greeks!]
PoiSSoN < άΠουΣ ΣαΛός < άΠουΣ αΛός
SeRPeNT < ΣεΡΠοΝ ό,Τι  < εΡΠοΝ ό,Τι
LaRVa < SLaRVa < ΣωΛήν έΡΠων

   να υπενθυμίσουμε στους Κινέζους ότι γράφουν μία... ξεχασμένη γλώσσα αλλά ομιλούν μίαν άλλη. Δύο ιδιώματα της Ελληνικής! [we must to remind the Chinese that they write a... forgotten language but they speak an other. Two idioms of Greek Language!]

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ: 
Αναφορές και Αναλύσεις Λεξικών Λημμάτων του "Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου"!

FOLLOW the 
   Reports and Analyzes on Dictionary Entries of Code of Language Production and Enrichment of the Pan-Human Speech

– Μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
– Some affairs of Humanity is purely Greek affairs,
 – said the Prophytis! 
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος γιά την φύτευση, ο Υπονομευτής)
 [Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to write the... history!
Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.]
                                 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου