ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

Περί Τουρκικών Ονομάτων – About Turkish Names

του Κ. Ι. Μπουζάνη – by Bouzanis K.  
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου – Knower-Teacher of  Code of Linguistic Production and Enrichment of  Panhuman Speech 

Δοκιμασίες για Γραμματικούς, Ετυμολόγους και... Εραστές της Σοφίας!
 Etymologically Tests for... Lovers of Wisdom! 

Μην συνεχίζετε πριν κατεβάσετε και ρίξετε μια ματιά στον Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου [Do not go ahead before you take a look at the Code of Language Production and Enrichment of the Pan-Human Speech]


ΤΟΥΡΚΙΑ και... ΤΟΥΡΚΙΚΑ 
– TURKEY and... TURKISH 

 ΤουΡΚία = Γη αΚΡιΤών (των Διγενών του Βυζαντίου!). [Turkey = the Land of Akriton in Byzantium]
 ΤοΥΡΚία = Γη των ΝοΜάΔων, ΝοΜάΔες οι οΘωΜαΝοί. [Turkey = Land of Nomads, NoMaDs = the oTToMaNs]
 ΤοYΡΚία = οΘωΜαΝών Γη, οΘωΜαΝοί = οι ΝοΜάΔες. [Turkey = Ottomans's Land, oTToMaNs = the NoMaDs.]
 ιΣΤαΝΠούΛ = η ΜηΤΡόΠοΛις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Κωνταντινούπολις, η πόλις του Μ. ΚωΝΣΤαΝΤίΝου*. [iSTaNPuL = the MeTRoPoLis of Ottoman Empire, the Constantinople, the City of M. CoNSTaNTiNe*.]
..................................................
ΚωΝΣΤαΝΤίΝος = ο ΚύΡιοΣ Της αΝαΤοΛής αλλά και ΚύΡιοΣ Των ΛαΤίΝων και ο πρώτος ΑΦΤοΚΡάΤοΡας της Ανατολικής Ρωμαϊκής ΠανΤοΚΡαΤοΡίας. (ROMAN EMPEROR CAESAR CAIVS FLAVIVS VALERIVS AVRELIVS CONSTANTINVS AVGVSTVS (272 - 337)). [CoNSTaNTiNe = the Lord of East, the Lord of Latins, the first Emperor of the Eastern Roman Empire (272 - 337).] 

 ΤούΡΚοι = αΚΡίΤες του Βυζαντίου, οι Διγενείς. [Turks = the two-gender peoples on the eastern border of Byzantium]
 ΚούΡΔοι = αΚΡίΤες του Βυζαντίουοι Διγενείς. [Kurds = the two-gender peoples on the eastern border of Byzantium]
 ΚΡοάΤες = αΚΡίΤες του Βυζαντίουπρος δυσμάς. [Croats = the peoples on the west borders of Byzantium]
 εΡΝΤοΓάΝ = ο έΛΛην Το ΓέΝος Πρόεδρος της Τουρκίας, σήμερα. [Erdogan = the Greek from genus, presindent of Turkey, to day!]
 ΣουΛΤάΝος = εΜιΡάΤου άΝαξ. [SuLTaN = Overlord of Emirate]
 ΒεΖύΡης = ο υΠουΡΓός. [Vizier = Minister]
 ΠαΣάς = ΠοιΜήν λαού. [Pasha = Supreme commander of people]
 αΓάΣ - ηΓεΜών λαού. [Agas = commander of people]
 εΜίΡης = Λαού ηΓεΜών. [Emir = Commander of people]
 ΜΠέης - ΠοιΜήν λαού. [Bey = Commander of people]
 ΠοΜάΚος αΓΡιάΝας > ΠοΜάΚKΛαΡ (τούρκικα) = ιΠποΜάΧος αΓΡιάΝας. [Pomaclar = Hippomachos Agrianas]
➤ …οΓΛου = …ΚούΡος ή (από)ΓόΝος, συνήθης κατάληξη επωνύμων. […oGLu = … child, descendant, uzual end of surnames.]
 …οΓΛοΥ = …ΓέΝνηΜα, συνήθης κατάληξη επωνύμων. […oGLu = … child, descendant, uzual end of surnames.]
 ΤσαΡούΧια = Τα ΧοίΡεα (υποδήματα). [CaRuK < Σο ΧοίΡεος – everything from a pig, here the shoes]
 XαΡέΜι = οΜήΡων οίΚος (η όΜηΡος = η οΥαΡ, η σύζυγος). [HaReM = House of spouses, for Arabs]
 άΤι = ο οΔαίος ή όΔειος ίππος. [aT = street’s horse]
 άΤι < άΤιοΝ = Το άΛοΓο. άΛοΓο = ο ΚέΛης (ίππος). [aT = HoRSe = ο ΚέΛηΣ]
 ΤζουΜΧουΡιέΤ = η... ελληνική ΔηΜοΚΡαΤία. [CuMHuRiyeT = the DeMoCRaCy]
 ΜΠαΚίΡι ΠοίηΜα ΧαΛΚού [BaCiR = everything made of copper]
➤ ΠίΡι Ρέϊς ΠΛοίων άΡΧων = ΠΛοίαΡΧος = ΝάΒαΡΧος, η… απόκρυφη, ελληνική υπογραφή του Ahmet ibn-i el-Hac Mehmet El Karamani, Ναύαρχου, υπηκόου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, διάσημου θαλασσοπόρου και... χαρτογράφου (1470-1554). [PiRi Reis = the... occult, Greek signature of Ahmet ibn-i el-Hac Mehmet El Karamani, Admiral of the Ottoman Empire and famous seafarer and cartographer (1470-1554)].
 ΠαΡάΔες =τα  ΠΛούΤη. [PaRa, para birimleri, servet = the wealth]
 SU = ο ΣΣυΜός(χ) [Juice = Water = SyThoR]
 SuDa = ΣυΔωρ - ύΔωρ [Water = SyThoR]
 SUt = ΣΣυΜός(χαιγών. [JUiCe from sheeps - Milk]
 DeNiZ = DeNiSS = η ΘάΛαΣΣα. [Deniz = the Sea]
 DeNiZ = DeNiSS = η ΣΣάΛαΤΤα(θ). [Deniz = the Sea]
➤ ΤοΡΒάς = το ΠηΡίΔιον (τροφής κτηνών).
➤ τΣοΠάΝης = CoBaN - αιΠόΛοΣ, αιΓών ΠοιΜήΝ.
➤ ΦάΚα = η ΠάΓη, η ΠαΓίς.
➤ ΧαΣάΠιΚο = οίΚος ΣΦαΓής.
➤ ΤέΛι = ΧοΡΔή (μουσικών οργάνων).
➤ εΒΒέΤ = ΒεΒαιώ Τι (ναι, συμφωνώ).
➤ ΜΠαΐΡι = ο άΚαΡΠοΣ (αγρός).
➤ GiaouR = ο έΛλην.
➤ GiaouR = ο ΓηΓεΝής.

➤ ΓΡαιΚός = ο ΓηΓεΝής.
➤ ΓοΥΡι = το έΡΜαιον.
➤ αΡαΜΠάς - άΡΜα Βοών.
➤ ΤουΛούΜι = ΤυΡού αΣΚός.
➤ ΤουΛούΜι = ΔέΡας ΧυΜών.
➤ ΣεΡάΓι = οίΚος αΡΣΣής.
 ΦιΡΜάΝι = ΦύΛλον ΝόΜου.
 ΧαΜΠέΡι = το ΣΣυΜΒάΝ
➤ ΠαΣαΛιΜάΝι* = ο ΜέΣος ΛιΜήΝ του Πειραιά! (οι άλλοι δύο: ο ΜέΓας ΛιΜήν = ο ΠειΡαιεΥς, και ο ΜιΚΡός (λιμήν) = η ΜουΝυΧία, ή άλλως ΜουΝΥΧία = ο ΧειΜέΡιοΣ (λιμήν) και ΜουΝυΧίαςοΡΜίΔιον = ο ΤοΥΡΚιΚος ΛιΜήν, το Τουρκολίμανο, σήμερα! [Pasalimani = the Middle Port of PiraeusThe others: the Great (PiRaeus) and Small (Munichia or Turkolimano, to day!)]
..................................................
Τους ξέρετε τους εγγράμματους δράστες των... Τουρκικών, Αρβανίτικων, Σλαβικών κλπ ονομάτων, τοπωνυμίων είτε διαλέκτων εν Ελλάδι! Ρωτήστε τους ΚοΛοΚοΤΡώΝηδες = τους άΡΧοντες της ΚαΡύΤαινας, τους ΚαΡαΜαΝΛήδες = τους ΚυΡίους των ΣεΡΡών, τους αΣΤυΦύΛαΚες = τους ΚΛέΦΤεΣ της Οθωμανοκρατίας στην Ελλάδα και το ΓΛά = το προϊστορικό οΧυΡόν της περιοχής της Κωπαΐδος στην Βοιωτία. Ρωτήστε την ΤΡιΠοΛιΤΣά = της ΜαΝΤίΝειας τους ΔήΜους = άΣΤεα και την ΝΤεΛεΚού = την Γή των ειΛώΤωΝ, της ΧώΡας των ειΛώΤωΝ = των ΓεΡοΝΘΡών. της Λακωνικής. Ρωτήστε το ΧαΡΒάΤι = της Γης των ΤάΦων των αΡΓείων, στους πρόποδες της αΚΡοΠόΛεως = του οΧυΡού της ΠόΛεως των ΜυΚηΝών = του πανάρχαιου άΡΓουΣ. Ρωτήστεκαι θα εκπλαγείτε[You know the... perpetrators of Turkish, Albanian, Serbian etc. names, toponyms or dialects in Greece! Ask the rulers of Karytaina and Serres. Ask the armed warriors of the National Liberation Struggle of the Greeks (1821) and the prehistoric castle of Copais-Boeotia. Ask the municipalities-cities of Mantineia (Arcadia) and the country of Lakonians helots. Ask the land of the tombs of the Achaeans at the foot of the Mycenaeans acropolis. Ask, and you will be surprised!]

Από το Τουρκικό ιδίωμα της Ελληνικής, Δομημένο και εμπλουτισμένο διά χειρός των Βυζαντινών και των Βυζαντίνων. Η Τουρκική Γλώσσα, κατά την τρέχουσα και... εφευρετική Γλωσσολογία, είναι… "Συγκολλητικού Δομικού Τύπου"! [From the Turkish Glossic idiom of Greek, built and enriched by hand of the Byzantines and the Byzantins. The Turkish Language, according to current... inventive Linguistics, has... "Adhesive Structural Type"!]

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ  SEARCH for 
Αναφορές και Αναλύσεις Λεξικών Λημμάτων 
 - Reports and Analyzes on Dictionary Entries - 


 Αναφορές και Αναλύσεις σε Λεξικά Λήμματα από το
"Γραμματικό-Δομικό Λεξικό του Κοινού της Ελληνικής"
– Reports and Analyzes on Dictionary Entries from
"Grammar-Structural Dictionary of Panhuman Speech" –
του Μπουζάνη Κ. – by Bouzanis K.

               
........

......


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου