ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΥΛΗΣΕΩΣ

► ➤ ☛ "CoDe of Production & Linguistic Enrichment of Panhuman Speech". "Ο ΚώΔιΚας της ΓΛωΣΣιΚής ΠαΡαΓωΓής και του εΜΠΛουΤιΣΜού του ΠαΝαΝΘΡώΠιΝου ΛόΓου".

Τρίτη 9 Μαΐου 2017

A royal box for the bowels of an undiluted... Tutankhamun and the… feat of modern Hieroglyfists!

by BOUZANIS K. 
Knower-Teacher of Pictographic & of Ancient Linear Scripture

READ together with us!
    Above all, it is indispensable and necessary to attend a series of simple courses from our READING BOOK:

For reading was used Elements-Letters from:
 “The Common Eikonogrammaton and Palaeogrammikon Alphabet of Ancient World”


Download it – Study it – Spread it


" The CoMMon oF WRiTiNG-ReaDiNG SySTeM oF aNCieNT SPeeCH "
A step in the approach of Code of Inscription-Reading
of the godlike Drivers-Teachers of the Human Genous.

  We, here, will teach Eikonogrammati and Palaeogrammiki Scripture.

Some affairs of Humanity is purely Greek affairs,
  said the Prophytis!
 [Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to write the... history!
Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.]
                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου