f, f+, G+, blogger, .....

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Ιερογλυφικών Σημείων η Ποιητική και οι… Ίστορες Ωραπόλλων ο Νηλώος και ο Γάλλος Σαμπολιόν!

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ - by BOUZANIS K. -

 Γεμάτος ο Αρχαίος Κόσμος από επιγραφές με το Εικονογράμματο & Παλαιογραμμικό Σύστημα Επιγραφής-Αναγνώσεως! 
Και εδώ, στην Αρχαία Αίγυπτο, χτυπάει η καρδιά της Πρωτογένειας του ανεπανάληπτου Ελληνισμού!
(Προσοχή! Να μην παρανοήσουμε την έννοια του Ελληνισμού και ενοχλήσουμε τους… αείπαιδες Έλληνες!)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ και εσείς:

Κατεβάστε - Μελετήστε - Διαδώστε το:
που βασίζεται στο "Κοινό Εικονογράμματο και Παλαιογραμμικό Αλφάβητο του Αρχαίου Κόσμου", ενοποιεί τον πανανθρώπινο γραπτό λόγο και λύνει τα μυστήρια των Ιερογλυφικών, των Κινέζικων, των Γραμμικών γραφών, του Δίσκου της Φαιστού, των γραφών των... Εξωγήινων κλπ.  


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
 Ο πίθος-δοχείο των στύλων επιγραφής και το... μελανοδοχείο του αυθεντικού αιγύπτιου Γραμματικού ευφυώς επιλέχτηκαν από τα... άπειρα γραμματοσήματα γιά το "Π" και το "Σ" αντίστοιχα και δεν αποτελούν εικονογραφίες ούτε ιδεογραφήματα που παραπέμπουν σε Γραφείς!

 Ο Ωραπόλλων ο Νηλώος, γραμματικός στην Αλεξάνδρεια, με τα «Ιερογλυφικά» του (Πάτμος 1419), ενώ εμφανίζεται ως ειδήμων, όχι δεν κατάφερε να μας πείσει αλλά σκόπιμα μας παραπληροφόρησε! Ακολούθησε των ΔεΛΦών τον άΡΧοντα, τον Πλούταρχο που, δύο χιλιετίες τώρα, αγωνίζεται να κρύψει παρά να φανερώσει την αλήθεια "Περί του εν Δελφοίς Ε". 
  Εμείς δεν θα ψέξουμε τους Αρχαίους Μύστες! Τον Πλούταρχο και τον Ωραπόλλωνα, θα τους κρατήσουμε για να μας… επικυρώσουν τον «Κώδικα Γλωσσικής Παραγωγής και Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου».

 Από τον Jean-Francois Champollion (Ζάν-Φρανσουά Σαμπολιόν, 1790 - 1832), Γάλλο λόγιο, ανατολιστή και αιγυπτιολόγο, τον θεωρούμενο, σήμερα, πατέρα της Αιγυπτιολογίας και τους Άγγλους σοφούς M. Ventris (Μάικλ Βέντρις) και J. Chadwick (Τζών Τσάντγουηκ), τους... αποκρυπτογράφους της λεγόμενης Γραμμικής Γραφής β΄, θα επισημάνουμε την ομολογία της αποτυχίας του "ΝΑΙ μεν και... αλλά!" και του μη Στρίβειν ενώ... Όμφακές ήσαν.
   Εν μέρει, λοιπόν, το Ιερογλυφικό ιδίωμα Γραφής των Αρχαίων Αιγυπτίων και το Παλαιογραμμικό των Αρχαίων Ελλήνων αποκρυπτογραφήθηκαν ε πι τυ χώς! - Κάποιος έπρεπε κάτι να... αποκρυπτογραφήσει! - 
  Ο Champollion, φαινόμενον ευφυΐας (…γαλλικού τύπου!), θα βρεί ένα δικό του μονοπάτι, μέσω του Υπάτου Ηγεμόνα και Άνακτα των Νηλώων και της Κλεοπάτρας, της Αιγύπτου του Μ. Αλεξάνδρου και, όταν η τύχη δεν θα μπορέσει να τον ακολουθήσει, θα μας διδάξει ένα διττό Αιγυπτιακό Σύστημα Επιγραφής και Αναγνώσεως βασιζόμενο σε φωνητικά γραμματοσήματα, το ένα, και το άλλο στον ιδεογραφικό συμβολισμό! Θα μας σερβίρει, λοιπόν, την ίδια εξυπνάδα που, ένα αιώνα μετά, δύο άλλοι σοφοί (… άγγλοι!), ο M. Ventris και ο J. Chadwick, αποκρυπτογραφώντας (!) την Παλαιογραμμική Γραφή θα την κατατμήσουν στην Γραμμική β΄, που τους… έκατσε, και στην Γραμμική α΄ που δεν τους έκανε την χάρη και την άφησαν να περιμένει, εις μάτην, κανέναν σοφώτερο… Αμερικάνο! 

  Εν αρχήι ήν ο Λόγος! Ο Έλλογος άνθρωπος, φωνήν έχων, δεν γράφει… Εικονογραφών!
  Εμείς, εδώ, θα διδάξουμε την Κοινή Εικονογράμματη και, στην εξέλιξή της, την Παλαιογραμμική Γραφή!


– Ίστωρ της ποιητικής των Γραμματοσημάτων του Λόγου,
της Εικονογράμματης και της Παλαιογραμμικής Γραφής,
 είναι ο ΛέΓων! 
Μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! 
(Προφύτης = ο Προφυτεύων, ο Υπονομευτής)

Poetic of Hieroglyphics Points and… specialists Horapollo from Nilos and the Frenchman Champollion!

του Κ. Ι. ΜΠΟΥΖΑΝΗ - by BOUZANIS K. -

- The Ancient World is full of inscriptions with the Eikonogrammato & Palaiogrammiko system! -


and HERE, at those Vessel, is beating heart Protogeneias of Hellenism
(Caution! Do not misunderstand the meaning of the Hellenism.
It may bother the eternally... kids, the Greeks!)

READ:


Download - Peruse - Spread this:

" The CoMMon oF WRiTiNG-ReaDiNG SySTeM oF aNCieNT SPeeCH ",
which is based on the "Common Eikonogrammato and Palaiogrammiko Alphabet of the Ancient World"unifies the panhuman written language and solves mysteries about the Hieroglyphics, the Chinese, the Linear writings, the Phaistos Disk, the Aliens’ writings etc from:
http://bouzanis.blogspot.gr/p/the-common-global-system-of-i.html

OBSERVATIONS:
 The pithos-jar with pens of inscription and the... inkwell that the Secretary keeps, intelligently have chosen by the... infinite letters for "P" and for "S", respectively, and are not illustrations or ideographs mentioning to secretaries!

The Horapollo from Nilos, grammarian of Alexandria, with his "hieroglyphs" (Patmos 1419), while appears as an expert, not failed to convince us, but his deliberately misinformed us! His followed the Lord of Delphi, the Plutarch who, two millennia now, is struggling to conceal rather than reveal the truth about the "E of Delphi".
    Here, we will not say vices for Ancient Adepts! We will keep Plutarch and Horapollo to... ratify the "The Code of Generation and Enrichment of Universal Speech".

  From Jean-Francois Champollion (1790-1832), a French scholar, Orientalist, who considered today the father of Egyptology and from the British sages, M. Ventris and J. Chadwick... decipherers of the so-called Linear B, we will point out the confession of the failure of "YES! But…" and "Half job means nothing around something"!
   Partly, then, the Hieroglyph Scripture of Ancient Egypt and Palaeogrammiki Scripture of Greeks have deciphered… successfully! - Someone had something to ... decrypt! -
  The Champollion, phenomenon intelligences (... French!), will find his own path through the Supreme Ruler and King, the Ptolemaios, and through Cleopatra, from Egypt of G. Alexander and when luck will not be able to follow him, he will  teach a dual Egyptian Marking and Reading System, based on vocal letters, this one, and the other an ideographic notation!
   He will serves to us the same... intelligence that, a century later, two other sages (... Englishmen!), M. Ventris and J. Chadwick, deciphered(!) the Palaeogrammiki Scripture after the split in Linear b΄... it sat on them, and in Linear a΄... it did not make the grace them and stayed to wait, in vain, an wiser ... American!

 In the beginning was the word! The reasonable person have voice, therefore, not writes... illustrators!
 We, here, will teach Eikonogrammati and Palaeogrammiki Scripture.

– Knower of the poetics of ancient letters
is he talking!
Some affairs of Humanity is purely Greek affairs,
 said the Prophytis –
 [Prophytis = Underminer]


                

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Ο ΚυριαΚούλης στο Μαξίμου απόξω, η Μάρκελ η σκυλίτσα κατουράει (ιχνοθετεί!) και μείς… ξα να σω θή κα μεν!

 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ - Καημό που τον έχει ο... δικός σας!
Κάτσε ρε Κούλη, τι κάνεις έτσι ρε Κούλη;
Κάτσε ρε να μας αποσώσει ο Μικρός Αλέξανδρος
και μετά, μετά… χαράς έλα να μας ξανασώσεις κι εσύ!
Χαλάσαμε ρε σε κανέναν σας χατίρι;
[είναι, βλέπεις, εκείνη η αρχαία φαγούρα στην πλάτη
και ο Έρως, ο ανεπανάληπτος... Έρως, που μας ξετρελαίνει! Μπορούμε να χαλάσουμε κανένα χατίρι;]

   Στέκεται ένας περαστικός, κρατώντας το λουρί στα χέρια του, και εν απορία τον παρατηρεί και ρωτάει:
- Εσύ ρε σύντεκνε, τι περιμένεις εκεί όξω;
- άου ίου έου όουν… μπαμπά-Μάρκελ-τελεφόουν…
- Γιατί ωρέ, πλάκα με κάνεις, δεν μας σώσατε την προηγούμενη φορά;
- Θα σας ξανασώσουμε άλλες εκατό φορές! (Λύθηκε η γλώττα του Κυριάκου!). Έχεις κανένα προβληματάκι με το… Τσιπράκι;
- Εμείς πλιά… σωθήκαμε! Εσύ μήπως έχεις κανένα   προβληματάκι;
- ίου έου όουν άει… έρθει φόουν-μέσα πάει…


ΟΚ!
Μ’ αν σε νοιάζει, 
Μάρκελ τρύπωσε στον θάμνον και μπατζάκια… κατουράει!Ο ΚυριαΚούλης στο Μαξίμου απόξω,
 η Μάρκελ η σκυλίτσα κατουράει (ιχνοθετεί!)
 και μείς… ξα να σω θή κα μεν!
- Καλή τύχη, είπεν ο Προφύτης! -
(Προφύτης = ο προφυτεύων, ο υπονομευτής)