.

Σάββατο, 9 Μαρτίου 2019

Ο Ωραπόλλων ο Νηλώος και ο Ελληνικός Γλωσσικός Κώδικας του Πανανθρώπινου Λόγουτου Κ. Ι. Μπουζάνη – by Bouzanis K.  
Ίστορος-Διδασκάλου του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου

   Σε εκδόσεις των "Ιερογλυφικών" του Ώρου Απόλλωνα ή Ωραπόλλωνα του Νηλώου, γραμματικού που εδίδαξε στην Αλεξάνδρεια τον 5ο αιώνα μΧ., αναφέρεται ότι αυτός μετέφερε τα ιερογλυφικά* στην αιγυπτιακή φωνή και Φίλιππός τις τα μετέφρασε στα Ελληνικά!
  Κατά τον Ωραπόλλωνα, όταν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ήθελαν να επιγράψουν με ιερογλυφικά τις λέξεις-έννοιες: το γέλιο, ο κανόνας, ο χόλος κλπ. τότε τον σκύλο εζωγράφιζαν!
   Κατά τον Ωραπόλλωνα, όταν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ήθελαν να επιγράψουν με ιερογλυφικά τις λέξεις-έννοιες: το γέλιο, ο κανόνας, ο χόλος κλπ. τότε τον σκύλο εζωγράφιζαν!

   "Βεκάς** οι βέβηλοι"! Ο Ωραπόλλων ο Νηλώος, εφ’ όσον εγνώριζε, σεβόμενος την σιωπή των αρχαίων Μυστών***, έπρεπε να μας σύρει μακράν του Αιγυπτιακού-Ιερογλυφικού Συστήματος Επιγραφής & Αναγνώσεως. Εφ’ όσον εγνώριζε, λοιπόν, δεν είχε κατά νού να μας αποκαλύψει κάτι σχετικό! Έκανε όμως, κάτι άλλο! Έκρυψε, ευφυώς, τα σημεία εκείνα τα οποία με καθυστέρηση δεκαπέντε αιώνων έρχονται να μας επιβεβαιώσουν το κυριότερο στοιχείο του Ελληνικού "Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου"!

  Εάν δεχτούμε ότι ο Αιγυπτιακός Κώδικας Επιγραφής & Αναγνώσεως αποτελούσε μία κλειστή-μυστική υπόθεση του Αιγυπτιακού Ιερατείου, σταματάμε εδώ! Δεν χρειαζόμαστε κανέναν... Ευρωπαίο για να μας διαφωτίσει! Αλλά ο γραπτός λόγος κατέκλυζε την ζωή και το μάτι των αρχαίων Αιγυπτίων. Στον μέσο, τον κοινό αιγύπτιο απευθυνότανε ο γραπτός αυτός λόγος. 
   Κάτι μας λείπει, λοιπόν.

  Κάνετε όλοι ένα βήμα πρός τα οπίσω και περιμένετε τους Έλληνες! Αυτοί όσοι χειρίζονται την Γλώσσα Αναφοράς του Παναθρώπινου Λόγου, την Ελληνική, την αρχαία αυτή γλώσσα της Σοφίας, της Φιλοσοφίας, της Υψηλής Ποιητικής και των Επιστημών, αυτοί θα μας οδηγήσουν!
  Πάμε, λοιπόν, εμείς ένα βήμα μπρόστα να ξανακοιτάξουμε και να ξανακούσουμε το προαναφερθέν παράδειγμα του Αλεξανδρινού Γραμματικού. Ο Κύων, το Γέλιο, ο Κανών και ο Χόλος, από εικαστική άποψη μας φαντάζουν άσχετα. Δεν μας αφήνουν χώρο για καμία σκέψη, καμία κρίση, καμία σύγκριση και κανέναν συσχετισμό! Ο Κώδικας επιγραφής-αναγνώσεως φαίνεται συμπαγής, μυστικός και... χαμένος!
  Ελάτε, τώρα, Έλληνες εμείς, να αφουγκραστούμε τα πράγματα του παραδείγματος. Όχι τις έννοιες, όχι τις εικόνες αλλά τους κύριους φθόγγους των λέξεων-εννοιών στα Ελληνικά τους ακούσματα.
ΚύωΝ ο ιΧΝεύων
ΓέΛιο ο ΓέΛως
ΚαΝών ο ΧάΡαξ η ΡίΓα ή ΡίΓα
ΧόΛος η οΡΓή
Καταλάβατε τίποτα; 
   Δύο παράλληλοι, κύριοι φθόγγοι, σε κάθε λέξη, ένας εκ των ουρανικών Κ, Γ, Χ και ένας εκ των υγρών Λ, Ρ, Ν!

Καταλάβατε τώρα; 
Ήδη προσπελάσαμε το κυριότερο στοιχείο του "Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου"!! 
............................
ιεΡοΓΡαΦία = η ιεΡοΓΛυΦία = η ιΧΝοΓΡαΦία 
   ιεΡοΓΛυΦιΚά = τα ιΧΝοΓΡαΦιΚά
** ΒεΚάΣ (εΚάΣ) < αΠοΣείω
*** Το ίδιο, σε ανάλογη περίπτωση, γιά το "Ε" το εν Δελφοίς, έκανε και ο ΠΛούΤαΡΧος, των ΔεΛΦών άΡΧων (45 μΧ - 120 μΧ)! 


Αναφορές και Αναλύσεις Λεξικών Λημμάτων του "Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου"!

 Το Παγκόσμιο Σύστημα Επιγραφής-Αναγνώσεως του Αρχαίου Κόσμου.
– Μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος γιά την φύτευση, ο Υπονομευτής)

                                 

Horapollo the Alexandrian and the Greek Glossic Code of the Pan-Human Speech

του Κ. Ι. Μπουζάνη – by Bouzanis K.  
Knower-Teacher of  Code of Linguistic Production and Enrichment of  Panhuman Speech    The Horapollo from Nile, grammarian in Alexandria (5th century AD), wrote "THE HIEROGLYPHICS*" in egyptian language which was translated into the Greek by someone Philip.
   According to Horapollo, when the ancient Egyptians wanted to hieroglyphically inscribe the meanings of words: laughter, rule, anger, etc. then they painted a dog!
   The Horapollo with his "Hieroglyphics", while appears as an expert, not failed to convince us, but his deliberately misinformed us! Horapollo, if was a connoisseur, respecting the silence of the ancient Mystics**, had to draw us away from the Egyptian-Hieroglyphic Inscription and Reading System. He followed the Lord of Delphi, the Plutarch who, two millennia now, is struggling to conceal rather than reveal the truth about the "E of Delphi".
   If was a connoisseur, Horapollo, he had no intention of revealing anything to us! But he did something else!  He, intelligently, has covered there those points which, with a delay of fifteen centuries, confirm the main element of the Greek "Code of Language Production and Enrichment of the Pan-Human Speech"!

   If we accept that this Egyptian writing was a closed-secret affair of the Egyptian Clergy, we stop here! We do not need anyone... European to enlighten us! But the written word was flooded the life and eye of the ancient Egyptians. To common Egyptians was addressed this written discourse. We are missing something, then.

  You take a step back and wait for the Greeks! Those who handle the Reference Language of the Pan-human Logos, the Greek, the ancient language of Wisdom, Philosophy, High Poetry and Science, will lead us!

   Let us therefore go one step ahead of looking again and again to the above-mentioned example of the Alexandrian grammarian. Kyon, Yelio, Canon and Holos,from an artistic point of view, seem to us without any relation. They leave no room for no thought, no judgment, no comparison, no correlation! The Inscription-Reading Code looks solid, secret and... lost!
   Come, now, the Greeks, to listen to the things of the example. Not the concepts, not the images but the main sounds of the words-concepts in their Greek listening.
ΚύωΝ ο ιΧΝεύων
ΓέΛιο ο ΓέΛως
ΚαΝών ο ΧάΡαξ η ΡίΓα ή ΡίΓα
ΧόΛος η οΡΓή
Did you understand anything?
Two parallel, main sounds in each word, one of K, Y, Ch and one of the L, R, N!

Did you understand now?
We have already approached the main element of the "Code of Linguistic Production and Enrichment of the Universal Word"!!
............................
HieRoGRaPhy HieRoGLyPhy = iHNoGRaPhy
   HieRoGLyPhiCs = the iHNoGRaPhiCs
** The same in a similar case for "E" of Delphi, did the Ploutarch, High Priest of the Sanctuary of Delphi. (45 AD - 120 AD)!!


 Original Publication in Greek

FOLLOW the 
   Reports and Analyzes on Dictionary Entries of Code of Language Production and Enrichment of the Pan-Human Speech
 The Common, Global System of Inscription-Reading of Ancient World 
         
– Some affairs of Humanity is purely Greek affairs,
 – said the Prophytis! 
 [Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to write the... history!
Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.]

                                   

Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019

Το ΠΡΩΤΟν ΒΡΑΒΕΙΟν από τους Κυρίους!

Μην κλαίουτε Ωρέ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΜΕΝΑ ΚουΚουΡίΚια!
     Για αλλουνούς έγραφε η… τιμή να βαφτίσουν και να υπογράψουν για την Βορειοτέραν της Χώρας Του αΚΣιού*! Τιμάτε τους κι εσείς! Υμείς δε, ανακουφισμένοι διότι αποφύγατε το ποτήριον τούτο… απολαύστε το! Έχει και για σας! Σας περιμένουν κι εσάς, στην συνέχεια, σπουδαιότεροι… αθλίων άθλοι!
……………………………………………
*ΜαΚεΔοΝία = η ΧώΡα Του αΚΣιού!   Αλλά…
               γιατί κάθε σοβαρή υπόθεση έχει τα δικά της αλλά, ρε Αλέκσαντρε πώς τα κατάφερες αυτά τα σπουδαία πράγματα;
    Το ίδιο ερώτημα, λένε, έκαναν και στον Εφιάλτη*, τότε. Τα πισινά μου το… ξέρουν και η Ιστορία, απολογούμενος, απάντησε εκείνος!
……………………………………
εΦιάΛΤης = η αΤΡαΠός του Καλλιδρομίου, που οδήγησε τους Αυτοκρατορικούς Πέρσες και, έναν αιώνα μετά, τους Κέλτες εις τας Αθήνας! Ιστορικά, Έλληνας ποτέ δεν έγινε προδότης! Οι προδότες στην Ελλάδα, απλά, δεν ήταν και δεν είναι Έλληνες!

– Παρασκευή, 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 
   Αποφράς ημέρα, σήμερα!
  Όσοι, αμαχητί, ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... την ΠΡΟΔΩΣΑΝΕ! Αλλά και οι άλλοι, όσοι στις επάλξεις, οι... ανακουφισμένοι που, ενώ μπορούσαν, μόνο με... απόψεις έδωσαν την μάχη για την ΑΠΟΤΡΟΠΗ της ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ, την ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ και αυτοί!


Τα Nobel και τα Gραβατώματα... θα έρχονται το ένα από πίσω από τα άλλα!


Απολαύστε, λοιπόν, τους αυριανούς Nobelίστες!
Ο Παραλαβών και ο Παραδούς!
   Ο Παραλαβών, που δεν του φαίνεται για Σλάβος, είχε τις ΠηΓές του αΚΣιού, τα ΣΚόΠια, και παίρνει... δώρον την ΧώΡα Του αΚΣιού, την ΜαΚεΔοΝίαν, ο δε έτερος, ο Παραδούς, Αλέξανδρος γάρ, ψάχνει για καμιά Gραβατούλα στα... Εκβάτανα!
   
   Του Αλεξάνδρου του Τ΄ προεξάρχοντος, οι Σύγχρονοι Αγοί των Ελλήνων, Επίγονοι του Μέγα και Μεγάλου ΚυΡίου της αΝαΤοΛής, πουλήσανε την ΧώΡα Του αΚΣιού...
   

Όλοι, οι 222 και οι 153+ και οι 300-
και η Γερμανία & η Ευρωπαϊκή Ένωση
το ΝΑΤΟν και οι εκείθεν του Ατλαντικού
- των... Κακών μας των Καιρών και των Ονείρων μας τα… είδουλα -
μας εύχονται "Χρόνια Πολλά και... Απονήρευτα"!!
Αλλά και ημείς, ωρέ Κουτορνίθια,
μέσα στα σκοτάδια μας,
 εθεωρήσαμε, ποτέ, τους Επικυρίαρχους;
Τόσα χρόνια τα μαναρεύουν, όλα αυτά τα... Φρούτα της Πολιτικής Σκηνής
και νομίζουμε ότι… εμείς τα ανακαλύπτουμε
και, γοητευμένοι, τα εκλέγουμε
για την Διοίκηση και την Διαχείριση
 των κοινών της Έρμης Πατρίδος μας!!
Το μεγάλο, όμως, και το μέγα είναι ότι γίναμε,
 πάλι, η Χλεύη και ο Περίγελως της Οικουμένης,
είπε ο Προφύτης.
(Προφύτης = ο Προφυτεύων, ο καλλιεργών το έδαφος γιά την φύτευση, ο Υπονομευτής)
                                   

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019

Μικροί - Μεγάλοι στο ΝΑΤΟν!

  Μην κλαίουτε Ωρέ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΜΕΝΑ ΚουΚουΡίΚια!
     Για αλλουνούς έγραφε η… τιμή να βαφτίσουν και να υπογράψουν για την Βορειοτέραν της Χώρας Του αΚΣιού*! Τιμάτε τους κι εσείς! Υμείς δε, ανακουφισμένοι διότι αποφύγατε το ποτήριον τούτο… απολαύστε το! Έχει και για σας! Σας περιμένουν κι εσάς, στην συνέχεια, σπουδαιότεροι… αθλίων άθλοι!
……………………………………………
*ΜαΚεΔοΝία = η ΧώΡα Του αΚΣιού!


   Αλλά…
               γιατί κάθε σοβαρή υπόθεση έχει τα δικά της αλλά, ρε Αλέκσαντρε πώς τα κατάφερες αυτά τα σπουδαία πράγματα;
    Το ίδιο ερώτημα, λένε, έκαναν και στον Εφιάλτη*, τότε. Τα πισινά μου το… ξέρουν και η Ιστορία, απολογούμενος, απάντησε εκείνος!
……………………………………
* εΦιάΛΤης = η αΤΡαΠός του Καλλιδρομίου, που οδήγησε τους Αυτοκρατορικούς Πέρσες και, έναν αιώνα μετά, τους Κέλτες εις τας Αθήνας! Ιστορικά, Έλληνας ποτέ δεν έγινε προδότης! Οι προδότες στην Ελλάδα, απλά, δεν ήταν και δεν είναι Έλληνες!

– Παρασκευή, 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 
   Αποφράς ημέρα, σήμερα!
  Όσοι, αμαχητί, ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... την ΠΡΟΔΩΣΑΝΕ! Αλλά και οι άλλοι, όσοι στις επάλξεις, οι... ανακουφισμένοι που, ενώ μπορούσαν, μόνο με... απόψεις έδωσαν την μάχη για την ΑΠΟΤΡΟΠΗ της ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ, την ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ και αυτοί!


Τα Nobel και τα Gραβατώματα... θα έρχονται το ένα από πίσω από τα άλλα!


Απολαύστε, λοιπόν, τους αυριανούς Nobelίστες!
Ο Παραλαβών και ο Παραδούς!
   Ο Παραλαβών, που δεν του φαίνεται για Σλάβος, είχε τις ΠηΓές του αΚΣιού, τα ΣΚόΠια, και παίρνει... δώρον την ΧώΡα Του αΚΣιού, την ΜαΚεΔοΝίαν, ο δε έτερος, ο Παραδούς, Αλέξανδρος γάρ, ψάχνει για καμιά Gραβατούλα στα... Εκβάτανα!
   
   Του Αλεξάνδρου του Τ΄ προεξάρχοντος, οι Σύγχρονοι Αγοί των Ελλήνων, Επίγονοι του Μέγα και Μεγάλου ΚυΡίου της αΝαΤοΛής, πουλήσανε την ΧώΡα Του αΚΣιού...
   

Όλοι, οι 222 και οι 153+ και οι 300-
και η Γερμανία & η Ευρωπαϊκή Ένωση
το ΝΑΤΟν και οι εκείθεν του Ατλαντικού
- των... Κακών μας των Καιρών και των Ονείρων μας τα… είδουλα -
μας εύχονται "Χρόνια Πολλά και... Απονήρευτα"!!
Αλλά και ημείς, ωρέ Κουτορνίθια,
μέσα στα σκοτάδια μας,
 εθεωρήσαμε, ποτέ, τους Επικυρίαρχους;
Τόσα χρόνια τα μαναρεύουν, όλα αυτά τα... Φρούτα της Πολιτικής Σκηνής
και νομίζουμε ότι… εμείς τα ανακαλύπτουμε
και, γοητευμένοι, τα εκλέγουμε
για την Διοίκηση και την Διαχείριση
 των κοινών της Έρμης Πατρίδος μας!!
Το μεγάλο, όμως, και το μέγα είναι ότι γίναμε,
 πάλι, η Χλεύη και ο Περίγελως της Οικουμένης,
είπε ο Προφύτης.
(Προφύτης = ο Προφυτεύων, ο καλλιεργών το έδαφος γιά την φύτευση, ο Υπονομευτής)
                                   

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

Οι Έλληνες... διαγράφουν την Μακεδονίαν! (25 Ιανουαρίου 2019)

Μην κλάψετε για τον Ελληνισμό!
Η ισχύς του Ελληνισμού, διαχρονικά, είναι ο ίδιος ο Ελληνικός Λαός!
Το μεγάλο, όμως, και το μέγα είναι ότι γίναμε, πάλι, η Χλεύη και ο Περίγελως των Εθνών και των Λαών της Οικουμένης.
ΚΑΙ
Μην ΔΙΠΛΩΣΕΤΕ τις ΣΗΜΑΙΕΣ του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ!!
   Αποφράς ημέρα, σήμερα!
  Όσοι, αμαχητί, ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ... την ΠΡΟΔΩΣΑΝΕ! Αλλά και οι άλλοι, όσοι στις επάλξεις, οι... ανακουφισμένοι που, ενώ μπορούσαν, μόνο με... απόψεις έδωσαν την μάχη για την ΑΠΟΤΡΟΠΗ της ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ, την ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ και αυτοί!
– Παρασκευή, 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 


’Δέστε τους όλους τους Μακεδονοκλάστες! 
   Οι Αγοί-απόγονοι του Μ. Αλεξάνδρου, ο Αλέξανδρος ο Τ΄ και Λοιποί, παρά την σθεναρή άρνηση και τις αντιδράσεις του Ελληνικού Λαού, έδωσαν και παρέδωσαν την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ στους Σλάβους!
    Ώ αφελείς και ανιστόρητοι Μακεδονοκλάστες, δεν ακούσατε, ποτέ, ότι η παράδοση των ιερών και των οσίων, χωρίς να τα υπερασπιστείτε, προδοσία καλείται;
   Αλήθεια, τί την θέλουν την Μακεδονία τα νεαρά έθνη, οι Σλάβοι, οι Βούλγαροι και οι Αλβανοί; 
[Για να τους κάψει τα χέρια, την θέλουν! Κρατάτε το…
Και για να μην παρεξηγηθούμε, το "Δέστε" εκ του οράω, -ώ και το "Μακεδονοκλάστης" κατά το Βυζαντινόν "Εικονομάχος ή Εικονοκλάστης" όπου "κλάω = θραύω, αποκόπτω, τσακίζω, σπάζω κλπ".] 


ΠΡΟΣΟΧΗ, το σκίτσο δεν είναι… Γαλλικού τύπου!

Και ξαναΔέστε τους! (εκ του ξαναΟράω, -ώ)
Και ξαναξαναΔέστε τους! (εκ του ξαναξαναΟράω, -ώ)
Και την έδωσαν, λοιπόν, και την παρέδωσαν!
Και ’τοιμαστείτε!


Τα Nobel και τα Gραβατώματα... θα έρχονται το ένα από πίσω από τα άλλα!


Απολαύστε, λοιπόν, τους αυριανούς Nobelίστες!
Ο Παραλαβών και ο Παραδούς!
   Ο Παραλαβών, που δεν του φαίνεται για Σλάβος, είχε τις ΠηΓές του αΚΣιού, τα ΣΚόΠια, και παίρνει... δώρον την ΧώΡα Του αΚΣιού, την ΜαΚεΔοΝίαν, ο δε έτερος, ο Παραδούς, Αλέξανδρος γάρ, ψάχνει για καμιά Gραβατούλα στα... Εκβάτανα!
   
   Του Αλεξάνδρου του Τ΄ προεξάρχοντος, οι Σύγχρονοι Αγοί των Ελλήνων, Επίγονοι του Μέγα και Μεγάλου ΚυΡίου της αΝαΤοΛής, πουλήσανε την ΧώΡα Του αΚΣιού...
   [Την… δόξαν του Εφιάλτη, ακεραίαν, δεν αξίζει μόνον ο Παραδούς. Δυστυχώς, τόσοι και τόσοι, από αυτούς που έδωσαν την Μακεδονίαν, αφ’ ότου συνετελέσθη η Παράδοσις, δεν επιθυμούν να φωτογραφιστούν απέναντί μας! Κρίμα γι’ αυτούς, δεν τους έλαχε ο... πολιτικός ρόλος. Θα έχουν για να λένε, όμως.
   Οι ιστορικοί, προσοχή, να μην τους αδικήσετε όλους αυτούς…


Μην κλάψετε για τον Ελληνισμό.
Η ισχύς του Ελληνισμού, διαχρονικά,
είναι ο ίδιος ο Ελληνικός Λαός!
Το μεγάλο, όμως, και το μέγα είναι ότι γίναμε,
 πάλι, η Χλεύη και ο Περίγελως της Οικουμένης,
είπε ο Προφύτης.
(Προφύτης = ο Προφυτεύων, ο καλλιεργών το έδαφος γιά την φύτευση, ο Υπονομευτής)
                                   

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019

Οι Γερμανικές Πολεμικές Αποζημιώσεις & το Κατοχικό Δάνειο!

ΑΤΕΛΕΙΩΤΟΣ Ο... ΧΟΡΟΣ και τα λόγια ολίγα!                                                 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ

 Αι Γερμανικαί Πολεμικαί Αποζημιώσεις και το Κατοχικόν Δάνειον!
  Σε εμάς τους Έλληνες, έκπαλαι και πάντα και για τα πάντα, οι Αλήθειες… περίττευαν!
 Αλήθεια, μπορεί να έχουν σχέση Αι Γερμανικαί Πολεμικαί Αποζημιώσεις και το Κατοχικόν Δάνειον με τις Γερμανικές Πολεμικές Αποζημιώσεις και το Κατοχικό Δάνειο, σήμερα;  
   Για ποιές Αποζημιώσεις μιλάμε, σήμερα, και για ποιό Δάνειον; Μας προσβάλει όταν μας λοιδωρούν αλλά, εμείς, έχουμε κάνει εθνικό χόμπι να κοροϊδεύουμε οτον ίδιο τον εαυτό μας για να γαργαλιώμαστε και να μας περνάει η… λιγούρα!
   Αλήθεια, τους χορτάσαμε στο... ξύλο μέχρι να μας δεχτούν στην Ευρωπαϊκή Αγέλη και με χίλια... ψέμματα εξαπατήσαμε τους κουτόφραγκους για να μπούμε στον Παράδεισο της ζώνης του Ευρώ!


 Μήπως, λέμε, η Ελλάδα με τις δικαιούμενες  Πολεμικές Αποζημιώσεις  -κατά το Δίκαιον του Πολέμου- και το Αναγκαστικό, Κατοχικό Δάνειο που παραχώρησε στο Γερμανικό Κράτος, μαζί και με τα αποθέματα σε χρυσό της Τράπεζας της Ελλάδος, που έκαναν... φτερά, Σύμμαχος των νικητών του Β Παγκοσμίου Πολέμου, κατά το... Αγγλικόν Δίκαιον του Συμμαχείν, στην εκκαθάριση, εκάλυψε τις συμβατικές της υποχρεώσεις χρηματοδοτώντας τις πολεμικές επιχειρήσεις και τους κινδύνους της Συμμαχίας και τα ρέστα της, αυτά που εν τέλει εισέπραξε ήταν η καταστροφή, οι συμφορές, οι εκτελέσεις, ο θρήνος, η εξαθλίωση και το επιστέγασμα όλων αυτών ο ξενοκίνητος, ένθεν κακείθεν, εμφύλιος πόλεμος; Λέμε μήπως ...!
   Διεμαρτύροντο οι σύμμαχοι των Αθηναίων, στην αρχαιότητα, και κατηγόρησαν την Αθήνα ότι έκτιζε τον Παρθενώνα με χρήματα της συμμαχίας! Τούτ’ έστιν, λέει η λαΐκή σοφία, μην κάνεις σεμπριά με τους δυνατούς και, πρό πάντων, μην φυτέψεις μαζί τους κρεμμύδια. Θα σου τα τρίψουν στην μούρη!
   Σήμερα, η καθημαγμένη και ρακένδυτη Ελλάδα, εις βάρος ενός εξαθλιωμένου λαού, δανείζεται αρκετά δίς ευρώ, ετησίως, για να χρηματοδοτεί τα στρατηγικά συμφέροντα και, ενίοτε, τον τυχοδιωκτισμό, ισχυρών κρατών, διεθνών οργανισμών και ποικιλώνυμων παρακρατικών  οργανώσεων.
   Μήπως, λέμε, κοντά στα άλλα, τα προηγούμενα, ζητιανεύοντας, τάχα, την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, πρίν από την υπογραφή Της  Συνθήκης Προσχώρησης Της Ελλάδας στην ΕΟΚ  (1979),  ο άΡΧων Των Σερρών – κάπου εκεί τον... περίμεναν τον Βαλκάνιο Villaχο! Εάν μπορούσε ας έκανε αλλιώς... –  περνώντας από την Βόννη, υποβάλλοντας τα σέβη του, απεμπόλησε αποποιούμενος τα δικαιώματα του Ελληνικού Λαού και  "εξόφλησε"  τα πάντα, αντί του συμβολικού ποσού, για να δέσει η συμφωνία, των 100.000 μάρκων; Όταν λέμε τα... πάντα εννοούμε τα υπόλοιπα, μετά αυτά της "Συνθήκης του Λονδίνου" του 1953! Λέμε, μήπως!
    Εκεί στις πρωτεύουσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, μας περίμεναν τα οικονομικά συμφέροντά των για να πουλήσουν οίνον στην πατρίδα του Διονύσου, φιλοσοφία και επιστήμη στην πατρίδα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη και θάλασσα και καράβια και γάλα και τυριά και ηλιακά και... πετρέλαια στην Ελλάδα! Γνωστοί αυτοί που, μέχρι τώρα έχουν πουλήσει πάγο στους Εσκιμώους, χυμό μπανάνας, ανανά και σαπούνια στους Αφρικανούς, τσάι στους Ινδούς και τους Ινδονησίους, τσατσάρες στους φαλακρούς, στους Νεοέλληνες μετοχές, σπίτια, αυτοκίνητα, εξοχάς και... υδατάνθρακας και στα δισάρφανα... μανάδες και μπαμπάδες!       
     Μήπως, λέμε, κοντά σε όλα τα προηγούμενα, το τελευταίο μήπως και το τραγικότερο, μήπως, γνωρίζοντας πάντα τα σχετικά με τις Πολεμικές Αποζημιώσεις και το Κατοχικό Δάνειο, οι ένθερμοι διεκδικητές-αγωνιστές των συμφερόντων των Ελλήνων, οι ποικιλώνυμοι Ηγεμόνες των Ελλήνων, προσβάλλοντας την αξιοπρέπεια και την αγαθή προαίρεση ενός ιστορικού λαού,  μας εμπαίζουν... δοξαζόμενοι, Λέμε, μήπως! 
         

Αθωώσαμε τους Γερμανούς του 20ού αιώνα, αποκηρύσσοντας τον... Ανώνυμο Φασισμό,
και στον Γερμανικό Φασισμό, η ανθρωπότητα και οι Έλληνες… εχαρίσαμε το Πανάρχαιο,
το Πανανθρώπινο, το Σύμβολον των Λωίων, των Αρίστων και του Ζωοδότη Ηλίου
καθώς και το Σημείον του Ελληνικού Όρκου!
Αυτά είπε ο Ίστωρ, εν καιρώ θλίπσεως

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δείτε τους χάρτες με της θηριωδίες των Ναζί (1170 χωριά) που κατέθεσε ο Θεοδωρόπουλος στην Επιτροπή των Γερμανικών Αποζημιώσεων... 
               http://www.logiosermis.net/2015/04/1170.html#.WBwRp9KLQnT