Εν αρχήι ήν ο Έλλην Λόγος.

Σάββατο, 6 Απριλίου 2019

Επιγραφές από τάφους, λειψανοθήκες, σαρκοφάγους και οστεοφυλάκια Αιγυπτίων! – Inscriptions from tombs, shrines, reliquaries and ossuaries of Egyptians! –

του Κ. Ι. Μπουζάνη  by Bouzanis K.
Ίστορος-Διδασκάλου της Εικονογράμματης & Παλαιογραμμικής Γραφής – Knower-Teacher of Pictographic & Ancient Linear Writing (Palaeogrammiki Scripture) –

 Κατέχοντας το Κοινό Παγκόσμιο, Ελληνικό Σύστημα Επιγραφής-Αναγνώσεως του Αρχαίου Κόσμου, συνεχίζουμε την ανάγνωση πανάρχαιων κειμένων, από όπου της υφηλίου γης. Μία πολυετής έρευνά μας, σε εξέλιξη, ψάχνει για τους μαθητές και τους διδασκάλους της που θα την συνεχίσουν, θα την προάξουν και θα την μεταλαμπαδεύσουν, αφήνοντας πίσω τους τα "ΝΑΙ μεν τα μεν και τα άλλα... γράφτα άλαλα!" των... ανεπανάληπτων αναγνώσεων των Ιερογλυφικών του Champollion, της Ελληνικής Παλαιογραμμικής των Ventris και Chadwick και της Σφηνοειδούς των Grotefend και Rawlinson.
[Having The Common, Global Greek System of Inscription - Reading of Ancient World, we continue to read ancient texts, from where of world. An our many years of research is looking for students to study and promote it, leaving behind the "YES! But…" and "Half job means nothing around something" of J.F. Champollion of  Hieroglyphics and of M. Ventris and J. Chadwick of Greek Old Linear Script and of G. Grotefend and H. Rawlinson of Cuneiform Script.]
    
 ➤ ΙεΡοΓΛυΦιΚά = τα ειΚοΝοΓΡαΦιΚά!!
       [HieRoGLyPhiCs = eiCoNoGRaPhiCs!!]
Η ποσότητα και η ποικιλία των αρχαίων αιγυπτιακών κειμένων, από την στιγμή που αυτά είναι εμπλουτισμένα με τις σχετικές εικόνες αναφοράς, μας ανοίγουν τον δρόμο για την σίγουρη ανάγνωσή τους. Και η Αρχαία Αίγυπτος ομιλεί Ελληνικά! Και η Αρχαία Αίγυπτος ανήκε στον Πανάρχαιο Ελληνικό Κόσμο! (έΛΛην = ο Λαός της αΛός, από Δευκαλίωνος!)
[The quantity and variety of ancient Egyptian texts, once enriched with the relevant reference pictures, paves the way for their sure reading. And Ancient Egypt speaks Greek! And Ancient Egypt belonged to the ancient Greek-Hellenic World! (Greeks is the People of the Sea, from the time of Deucalion!)]

 ➤ Αλέα = Προφυλακτήριον, σκέπη, από τι. Αποφυγή, Διαφυγή. Έτσι μας ενημερώνει το ΛΕΞΙΚΟΝ της ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ του Ι. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ.

Η Εικονογράμματη Γραφή εμπνέει και δημιουργεί ανεπανάληπτα τεχνήματα! [The eiconographic Script inspires and creates an unique art!]


Caution! Some icons may have been taken from the internet. If there are copyrights, notify us to withdraw it!


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ [RELEVANT NOTES]
  ΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ θα ρίχνουμε, παράλληλα, και μια ματιά στο Γραμματικό-Δομικό Λεξικό του Πανανθρώπινου Λόγου. Προσοχή, όμως, στην υψηλή Ποιητική των ΠανΕλλήνων! 
  Αναλογιστείτε ή... απολαύστε την δυστυχία όσων δηλώνουν ειδικοί στα Γλωσσικά, την αρχαιογνωσία ή την Αρχαιολογία και δεν κατέχουν την Γλώσσα Αναφοράς του Πανανθρώπινου Λόγου, την Ελληνική!
  [Solving the riddle of the writing we'll be taking a look on Grammar-Structural Dictionary of Panhuman Speech. Beware the high poetry of the PanGreeks! 
  Think about it and... enjoy the misery of a specialist, about Language issues and Archaeology, who does not know the Language of Reference of the Universal Word, the Greek!]

   «αΛέα οΣΤώΝ» φωνάζουν οι τάφοι, οι σαρκοφάγοι και τα οστεοφυλάκια των αρχαίων αιγυπτίων! Προφυλακτήριον των οστών και των σωμάτων! «αΛέα άΣΤεωΝ ή άΣΤεως» φωνάζουν οι απεικονίσεις των Πολιούχων και των Θεών Προστατών των αρχαίων αιγυπτίων! Η θεϊκή σκέπη των πόλεων και των λαών του Νείλου!
[«Bones’s protector», the graves, the sarcophagi and the ossuaries shouts! Protector of bones and bodies! «Cities’s protector», the depictions of the Gods-Protectors of Cities of the ancient Egyptians shouts! The divine protection of cities and peoples of the Nile!]
…………………………………………………..
  Στις ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, παραπάνω, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία του Κώδικα της Γλωσσικής Παραγωγής και του Εμπλουτισμού του Πανανθρώπινου Λόγου!
On RELEVANT NOTES, above, were used data from: The Code of Linguistic Production and Enrichment of Panhuman Speech

➤ Εμείς, εδώ, θα διδάξουμε την Κοινή Εικονογράμματη & Παλαιογραμμική Γραφή. [We come, here, to teach Eikonogrammati & Old Linear Writing (Palaeogrammiki Scripture)] Παρακολουθήσετε μία σειρά ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ από το ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ μας: 

[Attend a series COURSES of READING from our READING BOOK: 

Για την ανάγνωση χρησιμοποιήσαμε Στοιχεία-Γράμματα από:  
"Το Κοινό Εικονογράμματο και Παλαιογραμμικό Αλφάβητο του Αρχαίου Κόσμου"

For reading use Elements-Letters from:
 “The Common, Pictographic & Ancient Linear Alphabet of Ancient World”Συνδεθείτε - Μελετήστε - Διαδώστε το!
[Download it – Study it – Spread it]– Διότι, μερικές υποθέσεις της Ανθρωπότητος 
είναι καθαρά Ελληνικές υποθέσεις,
είπε ο Προφύτης! –
(Προφύτης = ο Προφυτεύων,
ο καλλιεργών το έδαφος για την φύτευση, ο Υπονομευτής)

[Because, some affairs of Humanity is purely Greek affairs,
 – said the Prophytis! –
 Profytevo = I am preparing  the soil to make the planting or, figuratively, to write the... history!
(Prophytis = Who cultivates the soil for the planting,  Underminer.)]


                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου